Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

onsdag 22 oktober 2014

Sveriges nya bostadsminister kämpar på med svensk bostadspolitik

En timme är en magisk gräns för pendlare

"– En timme tycks vara en magisk gräns. Om det tar längre tid än så avstår många att pendla, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier som poängterar vikten av att satsa på infrastrukturen som en billig investering för kommande generationer.
– Vi är glada att ha lyckats lyfta frågan i den politiska debatten. Det är en logisk koppling mellan infrastruktur och bostäder."

söndag 19 oktober 2014

HSB säljer bostadsrätter till Botkyrka kommun som skall användas som tillfälligt boende för hemlösa

Se sidan 10 i protokoll från Socialnämnden. Enligt Flashback handlar det om bostäder till flyktingar. I Tullinge bereds ny också plats för 130 flyktingar i ett villaområde som också ligger i Botkyrka kommun.

lördag 18 oktober 2014

25 kronor per kvadratmeter. Så står det om underhållskostnaden för bostadsrätter i många säljprospekt. Den långsiktiga sanningen är tiofalt mer.

SvD

Cornucopia?

”Återinförd fastighetsskatt gynnar ekonomisk tillväxt”

"Om vi ser till motiven att avskaffa fastighetsskatten i Sverige så var det dominerande motivet att den var illa omtyckt. Men vilka skatter är omtyckta? Vilka skatter skulle vara kvar om deras impopularitet skulle styra?

Samtidigt tycker de flesta som ogillar fastighetsskatt, framför allt de som äger sin bostad, att det är helt i sin ordning att göra avdrag för de räntor som följer med bostadslånen. Intressant nog har samma individer svårt att inse att en ägd bostad ger en avkastning i form av den hyra som man sparar jämfört med att hyra sitt boende. Vi anser det rimligt att avkastningen av att bo i en ägd bostad beskattas på samma sätt som andra former av kapitalavkastning. Ett skattesystem som favoriserar investeringar i fast egendom på bekostnad av aktiva näringsinvesteringar är ett system som på sikt gör oss fattigare. Dessutom bidrar egendomsskatter till att minska risken för en prisbubbla på bostadsmarknaden, och rätt utformad skulle den bidra till att minska rigiditeten på dagens bostadsmarknad."
...
"Det bör enligt vår mening inte hindra att en variant av fastighetsskatten återinförs i Sverige enligt en modell som skulle bidra till att göra skattesystemet mer tillväxtfrämjande och möjliggöra för sänkta skatter på arbete och företagande. Förslaget innebär att enbart markvärden – och inte fastighetsvärden – beskattas. En markvärdesskatt har fördelen att den stimulerar ett högt utnyttjande av markresurserna, i synnerhet den mest värdefulla marken i städernas centrala delar. I sammanhanget bör givetvis den kommunala fastighetsavgiften avskaffas.
Med ökade skatteintäkter från den nya markvärdesbeskattningen bör den skadliga värnskatten på inkomstskattesidan avskaffas. I fråga om företagsbeskattningen har vinstskatten sänkts och möjligen är fortsatta sänkningar inte det mest prioriterade. Ett alternativ är att antingen sänka kapitalskatterna samtidigt som avdragsmöjligheterna successivt avskaffas. En annan utväg är att de renodlade skattedelarna i arbetsgivarnas socialavgifter rullas tillbaka i syfte att göra det mer lönsamt att anställa. Nu är den rätta tidpunkten att sträcka ut handen och bjuda in allianspartierna till överläggningar kring en tillväxtinriktad skattereform."
DN
DN (reklamfritt)


tisdag 14 oktober 2014

Nybildade eller ombildade föreningar från 2010-talet en ekonomi som bygger på en genomsnittlig avskrivningstid på hela 700 år när de säljs till godtrogna köpare

"Nu visar affärs- och kreditupplysningsföretaget UC att den ofta okända skulden kan handla om mycket stora belopp. I storstäderna finns fall där föreningsskulden till och med ligger på 40 000 kronor per kvadratmeter. Den som köper en lägenhet vars kvadratmeterpris är 70 000 kronor per kvadratmeter betalar i det fallet egentligen 110 000 kronor per kvadratmeter."
SvD (orginal)
SvD (reklamfritt)

Amorteringskrav och höjda skatter spräcker gissningsvis bubblan i Stockholms innerstad

"Masih Yazdi poängterar att amorteringen till och med kan löna sig med tanke på det låga ränteläget.
”Om man räknar med en boränta på 2 procent, och sedan beaktar ränteavdraget, hamnar man på en effektiv boränta på 1,4 procent. Det kan jämföras med nära noll i avkastning om man sparar i en penningmarknadsfond givet det låga ränteläget”, säger han.
Men bankanalytikern pekar dock ut Stockholms innerstad som ett undantag i sin analys.
”I Stockholm är lånen mycket högre, så i absoluta tal blir den månatliga amorteringen högre. De som bor i Stockholms innerstad påverkas också i högre grad av skattehöjningarna eftersom de normalt sett har högre inkomster. Amorteringskravet i kombination med skattehöjningarna får en större effekt på stockholmare, vilket kan leda till en avmattning av huspriserna i innerstaden”, säger han."
DI (orginal)
DI (reklamfri)