Summa sidvisningar

Reklam


Det är jobbigt när opionionssiffrorna är under Riksdagsspärren KD.


Borde stått "kaxig populist"?
SvD skriver Caroline Szyber tillsammans med Villaäagarna:
"Under alliansregeringen tillsattes en statlig utredning som presenterade ett antal förslag för att refor­mera tomträtt. För bostä­der föreslår utredningen ett tak för avgälderna så att inte mark­pri­serna ska driva upp boende­kostnaderna på ett orimligt sätt. Samtidigt innebär förslaget att tomträtterna fortsättningsvis ska omregleras varje år. Dessutom underlättas kommunernas hantering."
Detta går alltså stick i stäv med vad sakkunniga rekommenderar på området  fastighetsskatt. Listan på exempel är lång: Stellan Lundström , Jonas VlaschosBo Lundgren , John Hassler , Folkpartiet , Lars Calmfors, Långtidsutredningen , Erik G Örjes m.fl , ledare på Expressen m.fl. Du kan läsa alla bloggens inlägg taggade fastighetsskatt här. Jag har påtalat det många gånger tidigare men reformeringen av fastighetsskatten gjordes efter proffsig lobbyverksamhet av Villaägarna. 

Nu är Villaägarna igång ingen, via samma parti nämligen Kristdemokraterna. Inget ont om Villaägarna, ett särintresse som imponerar kring opinionsbildning och företräder sina medlemmar exemplariskt. Jag påtalade att det kanske är bättre att försöka ge sig på orsaken - nämligen just fastighetsvärdena via Twitter. Inget svar. Glöm att det finns intresse i KD att gå i den riktningen. Låt oss hoppas att de får lämna Riksdagen 2018. In i konversionen dyket Veidekkes  Bostads VD upp. Man skulle vilja tro att det är ironi, men det är det förstås inte, jag tror inte det i alla fall. Han vet mycket väl att fastighetspriserna kommer justeras uppåt och att det vid ett senare tillfälle inte kommer finnas möjlighet att gå tillbaka - p.g.a. Sveriges ekonomi och bostadsbubbla.


9 kommentarer:

 1. Ja, som hyresgäst så önskar man att Hyresgästföreningen kunde agera med åtminstone en bråkdel av den smarthet som Villägarna gör, i stället för att vara rundningsmärke för marknadshyresmaffian.

  Beträffande KD: Hyckleriet ligger i öppen dager när man vill "rädda villägare från att tvingas flytta", samtidigt som hyresboende skall rökas ut med allt friare hyressättning (=marknadshyror). Men i det senare fallet kallas det visst "rörlighet"...

  SvaraRadera
 2. Ja, alltså, först har man ett tomträttsavtal, dvs ett avtal att hyra marken av fastighetsägaren, dessa avtal var i famla jordabalekn 20 år, och sedan ändrades de från 20 till 10-åringar.

  Hyran/gälden, sätts med annuitet och staten/kommunen är livrädd att det ska komma ut samltat material, vad gälderna är, eftersom systemet att förhandla gälden är en smula mussligt. Så vad man gör är att man stämmer fastighetsägaren, tex SFV eller Stockholms kmmun, i tingsrätten, ca ett år för avtalstiden går ut, och sedan väntar man.... och så går det att komma överens, de som inte förstår principen, blir uppskörtade. Tror Stockholms kommuns intäkter består minst av 5 % gälder, och det kliar naturligtvis i den nya regimens fingrar, att snyta av villaägaren högre gälder -> värdet på huset sjunker... och vänta bara...

  Så har vi en kommande genomklappning pga uppblåsta priser, så är det liste synd om de som åker på en förhandling med staden nu, om det egentliga värdet på mark + hus är 40 - 50 % lägre :-)

  grunden är väl att staten/kommunen inrättade dessa institut förr, som bostadspolitik, för att skapa bostäder, dvs många funkishus har tomträttsavtal, och tillkomsten var inte svårare att begripa än att mark var en "investering" och att om man istället hyrde marken, så slapp man ta lån hos banken. det var rätt många kooperativ/korporationer, som gick samman, byggde ett flerfamiljshus och blev fastighetsägare.

  Med tiden blev statens/kommunens kassa inte lika stinn, och man började mjölka systemet. Mark som jämförs med brfers värde, blir ju svindyr, och mark för hyreshus, i förorten, där det bor.

  Vill Cyberksan lösa detta med avgälder, måste hon först förså systemet, att Gälden är att likställa med en kapitaltjänst, dvs som att vara hyresgäst, man hyr fast egendom, istället för äger. Tomträttshavaren = hyresgäst (gäldenären) och den nya regimen i Stockholm = fastighetsägare = kapitalist, som suger ut det som går, i jakten på kapital att sätta sprätt på, hade det varit en sundare kapitalist, hade man använt avkastningen för bostäder/investeringar, och inte löpande utgifter, så börja med att sammanställ Stockhoms stads intäkter för gälder realt, över tid, från 40-talet och framåt, det kan väl Cyberskan göra :-) det kan inte ta många timmar, att plocka fram årsredovisningarna från Stockholm stad och sedan ta fram (via Lantmät) arealen för fastigheter i Stockholm över tid, med gäld. Sedan kommer svaret, så har man en grund att föra debatt från, det har man inte nu, alltså inte politikern, och det kan ju inte uteslutas, att den kunskapen redan finns, fast inte ute på byggden, hemma i min gata på stan. S.W
  "bombade" killar, som i bästa fall kastar sten, är sas inte värd ett vitten.

  I grunden borde alla som har råd, få köpa sin mark.
  Det kunde Szyber driva, men det är bra att hon är öppen med vems intressen hon för... Det är värre när tex Folkliberalerna driver frågan att sälja STOKAB, som är den enda som driver nätneutralitet i Stockholm, där har såssarna rätt, viss infrastruktur kan man inte sälja. Telia/Zitius är rätt monopoliga, tyvärr, men man förbättrar inte nätneutraliteten, geom att deras konkurrenter driver linjen att sälja Stokab, det är som att säga att man ska sälja E4an, i vart fall delar av den. Eller dårfinkarna som ska bygga en "höghastighetsjärnväg" genom Sverige för 300 miljarder, eftersom vi inte har råd att bygga ut vår befintliga järnväg med 4 spår, två för transport/långsamma persontåg, och två spår för x2000, som går att skrämma upp i 270 Km/h.

  Nä, politiken har slut på deg, och dagens generation politiker, är en slags talande huvuden, som för fram olika intressenters budskap. Just nu är gäldsystemet lite vajigt, pga låg (manipulerad) ränta och slopad fastighetsskatt, har fastighetsvärdena skjutit i höjden, och så är så klart Svensken beredd på att ta den där mångfalden.

  SvaraRadera
 3. Szyber är jurist, så rättsfall kan inte vålla problem,
  och hon ska väl inte behöva vara föremål för spe, att hon lyfter en fråga, problemet är inte i första hand juridiken, utan kombinationen av:

  - avskanad av övergripande statistik för priser/värden
  - avsaknad av bra definitioner för vad värde är, då detta i sin tur är en funktion av beräkningsmodell, tex driftnetto, cash-flow, direktavkastning, alltså lite hur man sköter definitionerna i sin redovisning, samt beroende på uppställningen:

  A. INKOMSTER/intäkter

  subtraherat med

  B. UTGIFTER/kostnader
  i. kund-/hyresadministration
  ii. energi
  iii. drift/service
  iv. Underhåll
  v. Övrigt, tex försäkringar, hyresgästföreningen

  Nu får man ett netto, som det ska betalas ränta med, endera så är det ränta på lånet för:
  fastighet + byggnad + ROT, eller
  byggnad + ROT
  där man sedan får lägga till kostnaden för gälden,
  som ska motsvara räntan för marken.

  Mark kan som bekant inte aktiveras)
  (utom då arbeten för rör/installationer i mark)

  Så värdet av fastighet + byggnad är en funktion av kostnaderna, efter intäkterna. Friköper man mark nu, med låg ränta + låg fastighetsskatt + förmånliga avdrag, så blir marken dyr, om gälden höjs sjunker värdet. Kan man friköpa mark efter att värdena på fastighetsmarknaden sjunkit, är priset för marken längre, men räntan sannolikt högre, då det är lite av en gungor och karusellfråga. När det händer saker, som kräver reparationer under mark, med gäld, kan de hända att tomrättshavaren åker p´att betala för saker som fastighetsägaren ska stå för, pga kunskapsbrist, så det är tryggas över tid, att äga marken, och ta hela ansvaret.

  https://lagen.nu/dom/nja/2013s455

  Enligt bestämmelserna om omprövning av tomträttsavgäld (13 kap. 11 § JB) ska avgälden för en kommande perioden bestämmas på grundval av

  det värde marken äger vid tiden för omprövningen.

  Vid bedömningen av markvärdet ska hänsyn tas till:

  - ändamålet med upplåtelsen
  - de närmare föreskrifter som gäller
  i fråga om fastighetens användning och bebyggelse.

  Värdetidpunkten har i praxis ansetts vara tidpunkten då den nya avgäldsperioden börjar.

  Med markvärdet avses ett tänkt saluvärde på marken i avröjt skick, dvs. värdet av den tomtmark upplåtaren ställt till tomträttshavarens förfogande.

  Detta markvärde - avgäldsunderlaget - ska i första hand bestämmas som:

  ett efter ortens pris beräknat värde för nybebyggelse med tillåtet utnyttjande enligt gällande planer och med iakttagande av de föreskrifter som enligt tomträttsavtalet gäller för fastighetens användning och bebyggelse. S.W

  SvaraRadera
 4. Tomträttsavgälden bör enligt förarbetena till 13 kap. 11 § JB motsvara:

  skälig ränta på det uppskattade markvärdet.

  Avgäldsräntan har i senare praxis bestämts med utgångspunkt från:

  en långsiktig realränta om tre (3) procent.

  Bedömningen har gjorts i ett tidsperspektiv om minst 30 år (NJA 1986 s. 272 och 1990 s. 714).

  Smaka på den, dvs man måste titta ut ur den momentana verkligheten, och fundera lite på realränta över tid.
  Därför var det förr 20-åriga avgäldsperioder, och själva tomrättsavtalet ca 60 - 80 år. Så man måste skilja på tomträttsavtalet i sig, och på tilläggsavtalen som reglerar själva gälden.

  Ett av (av flera) syftena med tomträttsinstitutet var/är att tomträttsupplåtaren ska få tillgodogöra sig värdestegringen på den upplåtna marken.

  Fast detta är en tempusfråga, vad vi nu anser vara syftet när gäldsystemet initierades, är inte samma sak som syftet var då. Människodjuret är mycket bedrägligt, och omtolkar ständigt sin nuvarande belängenhet (ofta trångmål) till att gälla både bakåt och framåt i tid. Syftet var naturligtvis inte att göra kapitalister av kommuner, utan att kommuen är en tjänare åt partiet/folket, som arbetarrörelsen då såg det, och förr ville man bygga billiga bostäder åt meddellösa människor, precis som nu, och man tullade på det man hade, kommunalt kapital. Borgare vill sälja egendom, och socialister vill behålla egendomen für alle. Problemet är mer vad som händer med de som är fattiga, nu när kommunen inte har så mycket kvar att kränga, och ska bygga ny "miljonprogram" med hjälp av tillfälliga baracker, det kommer inte finns köpare av marken, och marken runt omkring där man bygger flyktingläger, kommer att sjunka, utöver kommande justering nedåt som är generell.


  Detta "syfte" tillgodoses genom att avgäldsunderlaget - värdet av den upplåtna marken - fastställs särskilt för varje avgäldsperiod.

  Triangeleffekten
  I rättspraxis har godtagits att hänsyn även tas till den markvärdestegring och avkastningsökning som äger rum under avgäldsperioden, den s.k. triangeleffekten.

  Jojo, fundera på triangelefften kommande 10 år...

  Med beaktande av triangeleffekten har avgäldsräntan i allmänhet därefter bestämts till 3,75 % för 10-åriga avgäldsperioder och 4,5 procent för 20-åriga perioder.

  Den långsiktiga realräntan har bedömts uppgå till tre procent. Kompensation för värdestegringen under avgäldsperioden har erhållits genom att realräntan uppräknats med en faktor 1,25 respektive 1,5.

  Vid antaganden om att marken är realvärdesäker....

  motsvarar det en årlig inflation om fem procent.

  Hoppsan, hallå bostadspolitken, Hallå Mehmet, hallå alla som pysslar med bankfiffel, (fiffel = kontamination av fiffig + fuffens) och sedan Riksbanken blev av med ansvaret (det var fifflarna Borg + Reinfeldt) för finansiell stabilitet, varpå KI fick det ansvaret, varpå KIs GD slutade, och sedan lämnade man över rodret till S + Mp, som fått priserna att skena ännu mer, suck.

  Fastighetsdomstolen (dom 2010-02-12, mål nr F 11010-08 m.fl.), bedömt att triangeleffekten bör bestämmas utifrån Riksbankens inflationsmål om två procent motsvarande en faktor för triangeleffekt om 1,086 för 10-åriga avtal. f.f

  SvaraRadera
 5. Inflationsmål för vad....? Hemelektronik? Eller varför inte inflationsmålet för bostäder, som ju skenar, utom på hyresrätter, där hyran fastställs efter priset på platt-tv-skärmar från asien.

  Motsvarande bedömning gjordes av Svea hovrätt (dom 2009-06-01, mål T 3353-08).

  Markvärdet
  I förarbetena till tomträttslagstiftningen framhålls att värderingen av marken utgör det viktigaste ledet i avgäldsregleringen.

  Den metod som tillämpats i praxis för fastställandet av markvärdet (vid beräkningen av gälden) har i första hand varit att jämföra med försäljningar av obebyggd tomtmark som i fråga om läge och andra värdepåverkande faktorer så långt möjligt motsvarat vad som har gällt för prövningsfastigheten, den s.k. ortsprismetoden.

  Den där metoden är svår, utom där det är hög omsättning av sälj/köp, och marknaden är rätt frusen nu, dvs få försäljningar håller värdet uppe. Så man får svårt med beräkningsunderlagen, som alltså av tidigare föredömlig statistik avs realränta, idag är skyhög, dvs skvatt springande komplett galen.

  Att beräkna värdet av marken för en tänkt 30årsperiod, med en realränta på runt 3 % och med konstanta skattevilllkor, och konstanta villkor för statens åtagande, att garantera infrastruktur via kommunerna, samt social ordning, inkl skolor, sjukvård och rättsväsende, är grunden. klarar inte staten av detta, vilket stat och kommun inte gör, så kommer dessa kostnader drabba fastighetsägarna, och därmed de boende. Hur man än vrider och vänder har man ändan bak, Stockholms kommun + 5-6 borgerliga kommuner i närheten, kan inte förcäntas betala för alla andra nöjen som vår politiska klass hittar på.

  Avgälderna ska vara hållbara, priserna på fastigheter i Stockholm är det inte, så frågan är vem som sitter med Svarte Petter?
  Förslagsvis alla som betalar skatt, arbetar heltid, och är skötsamma. Vänta och se, snart är dessa i klar minoritet, då upphör kontraktet, och alla vill bli snyltare, då har socialisterna vunnit, tack vare nyliberalerna. S.W

  SvaraRadera
 6. Szüber är inte bara ung, vacker, framgångsrik, kvinna, kristdemokrat, utan dessutom jurist. Så man vill ju gärna hjälpa till, (ickeironiskt), eftersom det jag gå ännu mer käpprätt, om dessa centrala opinopnsbildare, inte riktigt hänger med, vad de beslutar om, (eller bildar opinion kring)
  Tex, om Szuber inte vill ändra lagen……. Så vill hon ändra praxis, dvs tillämpningen av lagen, dvs endera genom att påverka våra domstolars prövning, eller att helt enkelt låta politiken blanda sig i det operativa, vilket som även vi icke-jurister vet, är grunden i RF, att våra politiker inte fattar operativa beslut, utan beslutar om ramar, tex budgetramar.
  Är då mål (rättspraxis) dispositiva eller indispositiva?
  Dvs äger parterna dispostion över målet är är det rättsstaten själv, som tex vid brottsmål?
  Aktualiserad bestämmelse är 13 kap. 24 § första stycket JB
  beträffande mål angående bl.a. omprövning av tomträttsavgäld.
  Det sägs i tredje meningen att rör tvisten fråga som kan inverka på
  den rätt som tillkommer innehavare av panträtt
  eller
  rättighet som är inskriven,
  är rätten ej bunden av parts yrkande eller medgivande.

  Denna officialprövning har koppling till 21 kap. 5 § andra stycket JB.
  Enligt första meningen i detta stycke ska ansökan om inskrivning av avtal om t.ex. ändring av tomträttsavgäldens storlek då inteckning är beviljad i tomträtten bifallas

  ENDAST

  om rättighetshavaren medgett INSKRIVNING
  av ändringsavtalet eller detta är väsentligen utan betydelse för rättighetshavarnas säkerhet.
  Är det någon som tror att kommunerna skriver in den nya gälden i avtalet….
  S.W

  SvaraRadera
 7. Detta går inte ens att förklara för en normal VD för ett bostadsföretag, ens om vederbörande har en jursitexamen, varför gälderna, som förhandlas fram genom tilläggsavtal, genom snillrika konstruktioner, inte skrivs in, varför avtal + tilläggsavtal = rena snömoset, tom för professionella i branschen, det är en mycket liten juridisk elit, (:advokater + måhända några räknenissar, typ civilingenjörer, som råkat läsa lite juridik, som kan detta på riktigt,

  (undertecknad kan det defintiivt inte), dvs hur detta sköts på riktigt, den vanlige juristen på ett bostadsföretag är chanslös, hyresgästföreningen är så inkompetenta att klockarna stannar, och leds för övrigt i Stockholm av en gammal sjuksköterska, Billström.

  Denna "oskadlighetsprövning" som domstolen ska göra blir med nödvändighet summarisk.

  Det kan hävdas att det t.o.m. föreligger en viss presumtion för att parternas samstämmiga mening i fråga om avgälden ska godtas (Magnus Hermansson och Peter Westerlind, Tomträtt, Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m. , 2 uppl. 2012, s. 205 ff. med hänvisningar).

  Dvs ingen part har intresse att göra målet tranpserent, vilket detta mål iHD visar, dvs HD påvisade rättegångsfel, från bägge parter, som inte riktigt ville kännas vid fakta, korten på bordet.

  I ett fall som det förevarande, när endast innehavare av panträtt är berörda, är målet att betrakta som dispositivt om den beloppsmässiga ram inom vilken yrkandena håller sig inte medför inverkan på den rätt som tillkommer panträttshavarna (jfr Peter Fitger, Rättegångsbalken, suppl. 36, mars 2002, 4:e avd, s. I:5 f.).

  Normalt är således tvistemål om gälder att betrakta som dispositiva.

  HD anmärker dock att dispositivitet inte nödvändigtvis gäller i alla avseenden men i vart fall i de som var aktuella, såsom beträffande processmaterialet (jfr t.ex. Per Olof Ekelöf och Henrik Edelstam, Rättegång I, 8 uppl. 2002, s. 58 ff.)

  Det ska bli spännande att följa Schyber, om hon bara driver frågan som en galjonsfigur, eller om hon verkligen är insatt i frågan, och inser viss sprängkraft, av att vilja justera ner gälderna, kapitalavkastningen, för egendom som är kommuns eller statens, för att hon tycker att markpriserna alliansen, och i synnerhet KD, drivit upp, genom att ta bort fastighetsskatt, göra det förmånligt för avdrag, och inte minst, genom att avläva Riksbanken på stabilitetsansvar, så att räntan på kapital, är så nära socialism man kan komma, innebär att hon kommer till slutsatsen att politiken ska in och peta inte bara hur tjänstemännen räknar, utan även hur våra domstolar dömer?
  Hon är ju ändå jurist...:-) och de tär inte alla politiker som är är, så man får stötta de som har någon slags kapacitet för att sätta sig in frågan....om ANSVAR :-) (svårt låta bli versaler, i dessa tider av ansvar. S.W

  SvaraRadera
 8. Om nu målet var dispositiivt.
  Hade då (grova) rättegångsfel förekommit (i hovrätten)?

  Jo men visst, parterna, dvs det som nu Szaiber ska hjlpa oss att lösa, hade endera av okunskap eller av ovilja, inte förmått hantera grundläggande fakta.

  Hovrätten utgick i sin dom från det markvärde som fastighetsdomstolen kom fram till, vilket är en annan historia.

  Hovrätten använde sig av en avgäldsränta på 2,70 % eftersom en rapport från Sveriges riksbank, notera årtalet 2008 som var mitt under grekkrisen, Eurokrisen, Lehman Brothers och all övrig konkurs) enligt hovrätten gav vid handen att det var skäligt i mål angående omprövning av tomträttsavgäld.

  Efter mirakelräddningen av vår ekonomi, och våra fastighetsvärden 2008 så har det hänt en del, dvs det som var en kris, blev ett förskalv i Sverige, och Borg/Reinfeldt han krypa ur säcken, genom att skjuta prolbmeen, de reala, framåt, dvs man fortsatte att pumpa upp fastighetsvärden genom politiska beslut, dvs genom att hålla liv i ekonomin, genom att medel och övre medelklass kan fortsätta konsumera oss ur krisen genom att låta lånen eskalera, så att det skapas mer hittepåpengar.

  Således från en långsiktigt riskfri, repeterar RISKFRI, realränta på 2,5 %

  Tidigare hade det varit vanligt att utgå från 3 %.

  Hovrätten hade gjort ett liknande ställningstagande i en dom några månader tidigare.

  Vidare lade hovrätten på 0,2 % till följd av den s.k. triangeleffekten.

  Hovrätten bestämde följaktligen den årliga avgälden till Y = X x 0,027

  tomträttshavaren gjorde gällande att avgäldsräntan skulle bestämmas till 2 % pga likställighets-principen.

  Föreningen (i detta fall) hade inte någon framgång med denna grund, likställighetsprincipen är inte lätt, detta att behandla äpplen och päron lika, dvs vad är definitionen på lika? Det vet naturligtvis ingen, bara att det är skillnad på att vara fastighetsägare, och själv ha rådighet över marken, i relation till att vara tomträttshavare, och vara beroende av budgetbrist i kommunkassan, dvs vara beroende av politikens inkompetens.

  Parterna ansågs därmed ha varit överens om att avgäldsräntan skulle bestämmas till 3,25 procent.

  Hovrätten har frångått detta (faktum) och använt sig av en avgäldsränta på 2,70 %.

  Detta står i strid med 35 kap. 3 § första stycket RB och är ett rättegångsfel....

  Hovrätten bilade uppgifter från en rapport från Sveriges riksbank till grund för bedömningen av avgäldsräntans storlek och därmed avgäldens storlek.

  Rapporten av Björn Lagerwall
  "Realräntan i Sverige"
  Ekonomiska kommentarer nr 5 2008 av Riksbanken.

  http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Ekonomiska%20kommentarer/2008/EK-Kom-Nr_5-SV.pdf

  behandlar den korta realräntans långsiktiga utveckling, dvs ettåringar, som är ngt helt annat än 10 eller 20 åringar, som tomträttavgälder är.

  Rapporten åberopades inte av någon part i SVH, vilket var lite mystiskt, rent ut sagt.
  S.W

  SvaraRadera
 9. Parterna uppmärksammades inte på rapporten och gavs inte heller tillfälle att yttra sig över den. Å andra sidan var just 2008 en ruptur i världsekonomin, pga Aub-Prime, dvs amerikansk bostadspoltitik, för att stödja obemedlade grupper att få en bostad, vilket slog på EUs ekonomi, samt även då det grekiska folkets strävanden att leva på samma nivå som övriga EU, utan att betala skatt, dvs man skuldsätter staten, inte privata, i Sverige, där vi är korkade nog att fortfarande tro att staten är god, så vill vi vara lojala mot staten, och så skuldsätter vi inte denna, utan oss själva, vilket ger i EU-socialisernas (som alltså är kapitalister) beräkning, att Sveriges låga belåning (statigt) kan användas som hävstång för andra, som har det sämre, dvs sydeuropa, som skulsatta staten och inte sig själva.

  Detta, alltså bristfälliga beräkningsunderlag användes, eller inte användes, innebar att rättegångsfel förekom i hovrätten (jfr 17 kap. 3 § andra meningen RB samt NJA 1997 s. 825 och NJA 2003 s. 58).

  Rättegångsfelen är grovt och har inverkat på målets utgång. Hovrättens dom undanröjdes s och målet återvisades till hovrätten för "ny" behandling.

  Så fick frågan behandlas på nytt, ocn följde man den ekonomiska debatten vid tiden, vet man att Lars O Svensson var Ingves största kritiker, och nog inte ens Riskbankens ledning hängde med på vad som var mål och medel avseende ränta, och att man ändra beräkningsmodell för BNP, (KPI) samt att det han hände mer grejor med real-lräntan, efter 2008, minst sagt, det hände väldigt väldigt mycket, inkluderat målen för Riksbanken, och så klart med reporäntan, undrar om någon som vill och kan uttala sig officiellt, kan förklara vad som egentligen hände/;händer..... :-) S.W

  SvaraRadera

Min blogglista