Summa sidvisningar

Reklam


Läsaren "S.W":s syn på slopad detaljplan

Jo, marknaden löser allt, inkl den gamla nymoderata flyktingpoliten, det är för visso samt, men hur de än vrider och vänder sig, ahr de ändan bak. Det finns en anlednigen att marknadsekonomi fungerar bra i Sverige, investeringsklimatet är stabilt, dvs den som investerar kapital, kan förvänta sig förutsägbarhet, det är sas lite grunden för kapitalism.

Översiktsplanerna är just översikt, utan juridisk bindande åtaganden. Staten, repeterar staten, ska garantera vissa grunder som inte marknaden klarar av.

Tex att ansvara för dränering, vägar, reningsverk, avlopp, alltså sådant som Sverige tog tag i efter 1880 och massutvandringen från Sverige. Detaljplanerna tillhör det kommunala självstyret, än så länge kan inte moderaterna avskaffa kommunerna, då det kommunala självstyret är ihskrivet i RF.

Tar man bort detaljplanerna är det som att pinka på sig när det är varmt, dvs banker och byggbolag gör sanbba kortsiktiga vinster, av att de boende i närheten blir överkörda av privata vinstintressen, dvs grönområden ruker till att börja med.

Men, vad moderaterna föreslår är monumentalt självmål, om man är trad.moderat, alltså för de nya nymoderaterna finns inget hopp, de sitter i den soppa som företrädaren lagat. men förhoppningsvis finns lite hopp kvar inom delar av kapitaletablissemanget, dvs genom att avskaffa kommunens statens ansvar att reglera samhället, dvs införa en nattväktarstat, så avskaffar man i praktiken äganderätten. idag kan grannar som uppfattar att en privat spekulant som köper granntomten och bygger en mottagningsenhet för någonting, tex något spännande privat verksamhet för humanitära filantropiska idéer, så kommer marknadsvärdet av intilliggande tomter att sjunka.

Dvs de ställen där det är höga priser på mark, har ju högt markvärde, som en funktion av marknaden värderar marken högt, dvs det är rätt sorts social miljö.

Det finns brist på bostäder för mindre bemedalde grupper, ungdomar, pensionärer med vårdbehov, och naturligtvis flyktingar.

Detalplaner ute i obygd och miljonprogram för dessa finns redan. De som flyttar till ver gei är inte den rika delen av jorden befolkning, och de som har pengar i Svergige, börjar förmodligen redan se sig om efter mer stabila landområden, än Sverige.

Kort sagt, nymoderaterna saknar, inte en marknad av byggbolag som vill producera (snabbt in snabbt ut), utan en marknad som ska betala hyran, dvs slutkonsument. Att bygga för denna grupp, går inte, och om det nu gick, genom ngn slags mystisk ompacketering av Sub-prime, så kommer värdet att sjunka där manv ill bygga, eftersom det inte blir ngn ordning. Marknaden, som deen blivit, spotmarknad, är inte känd för att ansvara för långsiktighet, så man kommer bara att överexploatera, på några få ställen, se till att grannskapet inom ett halvår kommer att rösta på SD, och så undergräver man därtill det finansiella systemet. Det finns för få individer i Sverige med hög lön, och för många av dessa arbetar inom bank, finans, försäkringar och PR-/krängerinäringarna. Rationaliseras 25 % av dessa bort, samtidigt som subventioneringarna minskar av lån, samtidit som bankerna ska bygga bygga bygga på kvarvarande sociala oaser av systemfungerande retioner, så kan det bli spännande....
oj, vi glömde p-platser, vi glömde avlopp, de är för dyrt, vi kopplar in oss på befintligt, och gatubelysning kan privatiseras, och förresten, vi bygger sjönära på lergrund, och sparar in på pålningen, grundvattnet kommer säkert inte att stiga. Elkraft och värmedistribution? vi avreglerar och återinför vedkaminer, så kan folk hugga ved, (studera fotografier av Stockholm eller vilken svensk stad som helst före 1a Vk, om hur mycket träd som inte var nedhuggna.

Alltså, nymoderaterna tror nu, sannolit via ngt slags intern lobby, förmodligen bygglobby och inte banklobby, som alitat någon slags välsmord lobbyist, att det är detaljplanerna som är problemet, det enda problem som finns, är att grannar som är måna om sin närmiljö, överklagar kommunens beslut, till Länsstyrelsen, dvs till staten. I övrigt är detaljpkaneran väldigt viktiga för att få helheten i ett samhälle att fungera, det är därför det heter detaljpkan. man reglerar ett område i detalj, vad som är den gemensamma normen, boendetätheten är centralt, för att kunna dimensionera infra, och risken är mycekt hög att det är här som skon klämmer, fast det har inte lobbyisterna talat om för nymoderaterna, att ingen har råd med infra, exploateringskostnader, och då kan man fuska, dvs koppla in sig på befintligt, och så får någon annan fundera på LOD, dagvatten, dränering, avlopp, körtider till arbete, kollektivtrafik. Knär man in allt i befintlig miljö, (Urban express), slipper man, tror man, infrakostnader, men kära nymoderater, hela Stockholms vattennät är gravt eftersatt avs underhåll och investeringar och lever på övertid. Stockholm vatten brukar tillsätta ngt ny svindyr management-utredning vart annat år, och man kommer som alltid fram till att kicka kannan framåt. Nä, detaljplanernerna har kanske aldrig varit viktigare, nu när alltå går mot gränsen, intee bara polis, sjukvård och skolsystem. Kommuenrna har inte kvar tekniska inspektörer och kunskap, och det finns alltså inget helheltsgrepp, så att avskaffa detaljplernas rättsliga överprövning, innebär bara ännu mer korruption mellan några få stora byggbolag (kartell), ringad marknad, och att man på kort tid kommer att överexploatera den mark som är värd något, och det finns kanske en anledning, att marknaden anpassat sig efter ett stabilt förutsägbart system, kallat rättsstaten. grunden för handel och affärer

Detta börjar bli läskigt, avs ogenomtänkt panikpolitik, att gå ut på djupt vatten, om det är problem med att vi har lag och ordning, och att sten, via Öänsstyrelser normerar PBL, så är det bättre att ändra PBL, att släppa in räven i hönshuset och agera stadsplanerare, innebär bara att man släpper in klåfingriga kortsiktiga mäklartyper som inte begriper ett skvatt av långsiktiga spelregler för marknaden, och så slår man undan benen även för fast egendom.

Egendom är viktigt, dom över sig själv, att släppa in Pirayaklubben att planera grunden för en domsaga, är i ordets egentliga betydelse egenmäktigt, dvs nymoderaterna visar nog mest upp valpighet, man har precis som S bivit en skock broilers, som inte kan ngt avs konsekvensanalys, och får tips från fel tipsare, och så tror de gynnarna, att det kommer att byggas bostäder, nej, det finns ingen kundgrupp, för den stora frågan, flyktingarna som hövdingen signalerat hit. Däremot kommer avskaffande av planmonopolet innebära att i princip börsen ska planerara framtidens samhälle, och då kanske det inte blir en så stabil ordning, just den stabilitet och kontinuitet, som alla som ska investera kapital kräver, annars sticker man ngn annan stans, både med sitt kunnande, sina ungar, sin Mickan, och sitt kapital.

Om nymoderaterna på allvar tror att att banker och finansvalpar ska sätt sig till doms över jordabalken, det reala kapitalets grundfundament, så kan de väl göra det, vänstern, i vart fall mp och vp kommer att jubla, men det kommer inte att fungera efter 10 år. Staten måste hålla monopolen på rättstillämpning, förslaget innebär ju oblygt nog en privatisering av dom över egendom, det är förenligt med Reinfeldtsocialism, han erkänner inte äganderätten, och det är helt ok, vi lever i en demokrati, problemet är inte ideologiskt, utan funktionellt, det kommer att gå åt skogen.

Egentligen är dessa nyliberaler bara socialister, fast i ny skrud, och förmodligen inser de inte detta själva. Nymoderaterna har i akt och mening under åtta år använt migration för att upplösa nationalstaten, och de har haft ett demokratiskt mandat. (Att det sedan inte fungerar eller att man inte har något att ersätta nationalstaten, dvs äganderätten med, verkar ingen bry sig om.) Just nu är det mer socialdemokraterna som måste fundera, problemet är bara att det inte handlar om att ha kvar välfärdsstaten eller folkhemmet, vad som finns kvar är ändå kört. Det handlar om något myket större, att ersätta nationslstaten är att ersätta det civila samhälle och den rättsordning, rättsväsende som gäller. Rätt = stifta lag, och stifa lag gör endera en diktator, eller en privat aktör (inom sin domän) eller en lagstiftande församling, det brukar heta demokrati. Gemene man glömmer ofta bart vad demokrati är, att överlåta lagstiftning till ombud,och låta oberoende lagkunniga (lagmän) tilka lagen inom en domsaga/ lagsaga, inkluderat äganderätten, tex en lagfart.

Markåtkomst (term inom fastighetsrätt)

är ett ingrepp i privat äganderätt
som innebär att staten (det allmänna)
exproprierar egendom, dvs tvångsvis
tar mark eller rätt att nyttja den i
anspråk.

Markägaren skall i gengäld
få ersättning för intrånget.

Inom tätbebyggt område gäller villkoret
att det måste finnas en lagakraftvunnen
DETALJPLAN som stöd för markövertagandet.

Enligt huvudregeln ska markägaren ha en
oförändrad förmögenhetsställning. Det är
sällan som fastighetsägaren anser sig fullt kompenserad, inte minst på grund av affektions-
värden som ej ersätts.

(Gissa hur mycket exproprierad mark som staten tagit i anspråk för försvarsändamål vid tex Sveriges kuster, som sedan staten, sossarna, men framför allt moderaterna, sedan sålt tillbaka till privata aktörer,
men naturligtvis inte de som staten tog marken från,
staten stjl mark, för ett visst ändamål, dvs förstatligar, sedan efter ett tag, när staten behöver kapital, så säljer man av egendomen, till den som har kontakter eller får ett lån, och det är inte ens socialism, eftersom en socialistisk stat inte skulle kränga vidare.

Att det allmänna kan tvinga till sig mark anses vara nödvändigt vid samhällsbyggnad. Så när nu staten beslutat om att vara en humanitär stormakt, och dela ut permanent uppehållstillstånd inkl garanterad försörjning, och helt struntar i bostadsfrågan, så kanske det uppstår problem, dvs lokala ordningar med lag och regler, enligt den vision som C lagt fast i sitt idéprogram, i vart fall familjerätt, dvs hur kvinnor ska kontrolleras ;-)

Statsstaden (tex Visby) behöver ett skydd,
en mur, för att skydda sin handel, och tullen på denna.

Men staden måste även skydda bönder och jordegendom för att trygga sin försörjning, eftersom staden utan tillförsel av föda, faller på en vecka, jmfr belägring eller blockad.

Inne staden finns polis, ute på landet länsman och häradshövding (jmfr landshövding), som garanterar att alla lokala kommunala maktmonopol, följer rikets norm.

Vid gränsen finns militär som skyddar gränsen och handeln, och håller ordning på bilaterala maktmonopol.
(Sveriges och Danmarks krig förklaras med kamp om Öresundstullen)


Allt för att upprätthålla skyddet av egendom med hjälp av skatt och monopol på våld.

Garantin för äganderätt lokalt är lagfart och oberoende domstolar. Utan den rätten, kommer någon att stjäla din egendom, eller dina barns rätt till din gård, och det är den rätten som centerpartiets idéprogram vill ta bort från nationell rådighet, din gård eller närmiljö kan väl lika gröna tillhöra alla, lite som socialisterna och Mugabe försökt tidigare med :-)

Om fastighetsägare skulle ha enskild vetorätt gällande fastighet skulle till exempel anläggande av diken, stordrift (laga skifte), väg- och järnvägsbyggen eller försvarsanläggningar innebära att varje berörd fastighetsägare fick för mycket makt genom veto.

Eftersom kollektivet, medborgarna (eller staten själv) kommer att ha nytta av gemensamma anläggningar, tex reningsverk, hamnar, flygplatser, järnväg har lagstiftaren ansett att det allmännas intressen (kollektivet) väger tyngre än den enskilde fastighetsägarens enskilda egendom.

Skydd av egendom finns i såväl regeringsformen som i EU-rätten vilket innebär att det är inte är möjligt att utan vidare beslagta mark. (det förstärkta skyddet i RF skrevs in först 2014)

Det finns ett omfattande regelverk gällande markåtkomst, under vilka förutsättningar mark kan tas i anspråk, för vilka ändamål och vilken ersättning som skall utgå. Just nu är det klappjakt på mark där banker och byggbolag vill exploatera, dvs där det fortfarande råder civil ordning (civilsamhälle) och det kommer att bli en inrikes dragkamp.

Dvs det finns en anledning att människor flyr till Sverige, eftersom det är ordning och reda, nnu monopol på våld och att det går att garantera investeringar (risk). Dvs människor tar sig från kaos till stabila tillstånd.

Exakt samma fenomen, genom att att den yttre gränsen, dels EUs, men äve Sveriges gräns, är upplöst, dvs att människor röstar med fötterna.

Nu har Sverige, genom våra folkvadlas försorg valt att internationaliseras / globaliseras Sverige, och då uppstår ny kamp om befintliga resurser, (inte om välfärdsstaten) utom om äganderätten, för människor tar vad de vill ha, om de kan. Det gäller IS, men även en viss grupp människor, som har samma värderingar, brukar lägga beslag på lokal beslutanderätt, håller någon inte med, får man flytta. Detta drabbar i synnerhet flickor med invandrarbakgrund i hederskulturer, det finns inga val. I Sverige fingerar det på samma sätt, det finns en norm, annars kommer Soc och exproprierar ditt barn.

Vissa regioner som inte är stabila, därmed ingen som vill investera i fast egendom, dvs noll byggintresse. med det är stort intresse att bygga där det är ordning, dvs de delar av Sverige som är etniskt homogena, och som fungerar enligt det civila kontrakt som funnits, dvs respekt för domsagan.

Där domsagan sätts ur spel, dvs där andra maktmonopol där över, råder andra investeringsklimat, och andra aktörer har rådighet över det området.

Nu finns det 100-tals utanförskapsomrården i Sverige och detta ökar rätt kraftigt. Moderaterna fick väljarnas förtroende 2006 att göra något åt saken, men gjorde tvärt om. Då kan man göra som advokatsamfundet, och säga att man inte ska skuldbelägga, eller så är det vad man ska göra, ställa de som är ansvariga för detta till ansvar. För annars ska rimligtvis inte samma långfingriga tjyvar ges mandatet igen :-)

A. EUs gräns (jurisdiktion)

B. Sveriges gräns, skyddas av militär

C. Stad och land, skyddas av polis

D. mark, miljö, civilsamhälle, skyddas av:
- fastighetsägaren
- de boende
- gemensam uppfattning om civiliserat beteende
- respekt för äganderätten, vilken inkluderar din
rätt att äga ditt ord, din uppfattning och din
rätt att skippa bli hotad/dödad för att du
praktiserar din rätt.

Eus. gräns har fallit
Sverige avskaffat försvaret
Lokalt i socialt utsatta områden har kan
inte polisen göra ågot åt lokala hövdingar.

Men värst av allt, det krävs ca 49 skötsamma lagföljare, för att hålla ordning på en avfälling.

finns det inom ett område en lokala hövding, som inte gillar majoritetens lag, och denne skaffar sig ca 4 handlangare, så är det 5 mot 50 och om minoriteten inte kör med fair - play, så går det utför.

Ytterst handlar således en stat och en ordning med demokrati, att man kontrollerar en bit territorium, där alla förväntas följa ett gemensam norm, i vanligt tal lagen, och om lagen upphävs, så upphävs äganderätten.
Det fick kulakerna erfara i Sovjet, det fick judarna erfara under nazisterna och det fick vita farmare uppleva i Zimbawe. Gemensam är att det inte går så bra med ekonomin.

Markåtkomst, när staten nallar egendom, delas i Sverige in i två kategorier:

Inlösen tas en hel fastighet i anspråk.
Om intrånget gäller hel fastighet ska
löseskilling betalas

Rådighetsinskränkning inskränks
möjligheten att nyttja fastigheten,
antingen genom servitut eller genom
att en del av marken tas i anspråk.
Vid rådighetsinskränkning utgår intrångsersättning


Lagar som användas för markåtkomst är:

• Expropriationslagen
• Plan- och bygglagen
• Fastighetsbildningslagen
• Anläggningslagen
• Lagen om exploateringssamverkan
• Miljöbalken
• Skogsvårdslagen
• Lagen om kulturminnen m.m.
• Ledningsrättslagen
• Väglagen
• Lagen om byggande av järnväg

Ändamålen och villkoren för markåtkomst
skiljer sig åt mellan de olika lagarna.
Gemensamt är att staten kan ianspråktaga mark som den anser är viktig för det allmänna, och just nu verkar staten inte klara av uppdraget och är på vild jakt efter mark som ligger under civil kontroll, dvs ligger kvar i medborgarnas egen rådighet. Staten har all anledning i världen, att komma åt marken, eftersom det finns finansiella intressen bakom, men det kommer inte att bli populärt, det kommer inte att fungera.

Moderater och sossar är i full färd med att försöka avskaffa det kommunala självstyret, och det fanns nog en plan, om bara EU hade fungerat enligt den nya internationalen, men om nu inte EU kommer att bli en federation, och om nu inte bank- och finanssystemet är solvent, så ska man se till att grunden, lagen, kan upprätthållas i de områden som har ekonomisk bärkraft, för det är till syvern och sist inget annat än kontroll av mark och upprätthållande av lag och ordning som ger ekonomisk utveckling.

Mycket kan man anklaga S för, väldigt mycket, men den sits vi sitter i nu, har Hövdingen och hans knappatryckarchef försatt oss i, ngn slags briljant hybris, men det visade sig inte fungera. Det kan vara läge att fundera på om man då ska gå marknaden till mötes i ännu fler frågor, den kanske inte riktigt begriper sig själv? Business is lokal. Det vet vart enda motorcykelgäng.

Byggnadsstadga
Byggnadsordning
Byggnadsskydlighet

Nybyggnadskrav fanns, men var begränsade, då man redan under ladnskapslagarnas tid insåg att för höga krav på investeringar i byggnader ledde till brukarnas ruin, vilket inte var förenligt med vare sig brukaren eller statsmakten.

http://runeberg.org/nfbd/0430.html

Stadsstadgorna i Sverige var:

Ordningsstadgan (1868)
Byggnadsstadgan (1874)
Brandstadgan (1874)
Hälsovårdsstadgan (1874).

1907 års Stadsplanelag brukar hänföras som lokal stadga.

Reformen infördes i samband med rev. av RF, när man frångick ståndsriksdagen och införde en tvåkammarriksdag, med kommunalt självstyre och indirekta val till Riksdagen, botten -> upp ordning, för att kontrollera regenten.

Stadgorna gällde obligatoriskt i alla städer (därav benämningen). I köpingar gällde brandstadgan och byggnadsstadgan samt stadsplanelagen.
De övriga stadgorna kunde frivilligt tillämpas.

En ny byggnadsstadga utfärdades 1931 samtidigt med 1931 års stadsplanelag. Det finns alltså anledning att fundera lite på vad det var för bakgrund till lagändringar inför de omfattande investeringsbeslut statsmakten då fattade när alla funkishus skulle uppföras under 30-talet i samband med ekonomisk lågkonjunktur och behov att stimulera ekonomin.

Efter kommunreformen 1952 avskaffades med tiden allt fler av stadsstadgorna och ersattes av allmänna stadgor som gällde i hela riket, oavsett kommuntyp. (dvs staten centraliserar normerna)

Skillnaden mellan kommuntyper minskade efterhand varpå uppdelningen mellan stad och köping avskaffades 1971.

PBL infördes först 1987 (2 år efter novemberkuppen) för att reglera/normera byggandet som då skjutit fart ordentligt. PBL ersatte bland annat byggnadslagen från 1947 och byggnadsstadgan från 1959.

PBL reglerade lika regler för alla kommuner:

- skyldiga att upprätta översiktsplan
- föreskrifter om detaljplaner
- regler för bygglov, byggtillsyn och
byggnadsnämndernas verksamhet.

En skillnad med PBL innebar att enskildas intressen (i sann liberal anda) trots att det var sossar som styrde, skulle beaktas.

Persson tillsatte en kommitté för att se över PBL.
(för det blev aldrig fart på byggandet, efter att regeringen avskaffade bostadsdepartentet och bostadsutskottet och la över ansvaret för finansiering och risk på marknaden. Faktkum är att Persson största åtgärd för att sanera statsfinanserna var att kommunalisera skolan, så att staten blev av med ansvaret inkl pensionsansvar samt att man avskaffade medel ur statsbudgeten för bostadsfinansiering, efter dyrköpta lärdomar efter räntegaloppen 1985 - 1991, som exploderade 1992, och skapade vissa lärdomar om finansiell risk och räntebidrag.

Perssons kommitté presenterade en utredning (SOU 2005:77) med förslag till ny PBL först 2005.

Bygglovplikten utvidgades. tex Öresundsbrin är byggd utan bygglov, Kaknästornet lika så, (staten behövde inte be om lov)

Undantagen för jordbruksfastigheter och byggnader utanför detaljplan skulle avskaffs. Större möjligheter att bygga utan bygglov (avreglering) föreslogs, tex större friggebodar. Systemet med två separata prövningar, en för bygglov och en för byggtillsyn, föreslogs avskaffat. (dvs förslag att lägga över kontrollfunktionen på byggherren, som sedan säljer till någon stackars klåpare (tex brf), innebar i praktiken att säljaren själv ansvarade för att PBL genomfördes.

Reinfeldt lade fram förslag som tog upp delar av Perssons kommittés förslag just före den där ekonomiska krisen som inträffade 2008, som EU löste genom att ta upp ännu mer gigantiska lån, som var så stora att de skulle räcka en evighet, med lärdomar från Sveriges sanering på 90-talet, att staten köper ut giftiga papper från bankerna med hjälp av skattemonopolet.

Ändringarna av PBL antogs av riksdagen och började gälla från den 1 januari 2008.

Men inte började någon bygga hyresrätter, däremot byggdes det så klart brfer, och det hade knappast med PBL utan med skattelagstiftning att göra, follow the money.

Regeringen (Reinfeldtd av alla) ansåg bland annat att kompetensen inom PBL borde höjas och lanserade därför en kompetenssatsning under 2008-10.

Målgruppen för åtgärderna är i första hand länsstyrelserna, men även andra statliga myndigheter och kommuner.

2010 beslöt riksdagen att anta en ny PBL

prop. 2009/10: 170

"En enklare plan- och bygglag".

Nya PBL (2010:900) trädde i kraft 2011.

Men inte började "marknaden" att bygga för de med behov, till slut värpte de i desperation fram dessa Attefallshus, utan bygglov på 20 m2 för att slippa prövning, och förhoppningsvis den vägen lirika fram bostadsmoduler på privat mark.

Dvs förtäta befintlig bebyggelse, och det är väl inte fel om man vet vem som tar ansvar för gemensam infra, det är inte småpengar, och eftersatt genom gigantiska underhållsberg på efterkälken.

Boverket har alltså det allmänna ansvaret över plan- och byggnadsväsendet i riket, inkl EU-regler som förenklat högst påtagligt genom att konstruktionsreglerna nu har lite större frihet.

Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunerna följer plan- och byggnadstillsyn i respektie kommun, dvs ser till att det allmänna intresset och stadens gemensamma intressen tillvaratas av privata aktörer, det må finnas liberaler som hatar allmänna lagar och regler, tex byggregler, det är väl bara att åka till Indien eller Afrika, och studera vad som händer när 'näringen" själv bestämmer, bygger snabbt och dyrt och lägger över ansvaret för ägande och förvaltning på ngn stackare som belånat sig upp över öronen av banken utan att veta förutsättningarna, dvs det är som vanligt skattebetalaren som drabbas.

Det är alltid de fattigaste och sämst bemedlade, som drabbas av att marknaden bestämmer över regelverket, men marknaden kommer ändå inte investera i fast egendom för de kundgrupper som har behovet, alla de företrädesvis män, som mp och alliansen, och nu mp och sossarna välkomnat, och det kommer inte sluta komma hit män, det kommer komma många flera. Dessa kan inte förväntas köpa bostadsrätter (ett okänt fenomen i miljonprogrammen), så då ska det till privata hyresvärdar som ska borga för exploateringsavgifter, projekterings- och byggproduktionskostnder, ta över huset för drift och förvaltning, och via hyran få avkastning på eget kapital. Hm, här vill man höra mer om hur nymoderaterna och centern tänkt sig, vilka privata marknadsaktörer som ser alla affärsmöjligheter att avsätta eget kapital, när man istället inte behöver ett nickel, det är bara att langa in en upphandling, hyra några baracker, och lägga rabarber på skattemedel, det är som att sno godis av barn, våra politiker, och ju mer kommunerna dräneras, desto sämre förutsättningar att hantera hela det samhälleliga ansvaret för infra, och då räknar vi inte längre in matbutiker, bibliotek, simhall, idrottshall,förskola eller skolor, frågan gäller i grunden Vatten, avlopp (+reningsgverk) + dagvatten samt renhållning, (och fundera lite på var arbetstillfällena ska uppstå, de där jobben som ska lyfta oss, skomakarservice, kopiera nycklar, sälja latte eller möjligen putsa fönster, som fria företagare.

Länsstyrelserna samverkar med kommunerna i deras planläggning och bidrar med helhetssyn, i Stockholm finns runt 18 kommuner, här är man nyfiken på samordningen....

Om nu Reinfeldt med regering insåg behovet att höja kompetensen för PBL, så kan man undra vad som händer om Boverkets nationella tillsyn och reglering, av kommunerna, inte går att överklaga till LÄnsstyrelserna?

Då blir det ju rena rama vilda västern.

Alltså, förslaget från nymoderaern att ta bort prövning hos Länsstryelserna, är ju att kommunerna inte följer PBL, oftast är Länsstyrelsernas beslut ganska snabba, och följer oftast kommunens beslut. att sedan överklaga Länsstyrelsens beslut sker undantagsvis, och faktum är att väldigt få nyttjar den rätten, eftersom det kostar massa pengar att anlita advokat, såvitt du inte själv kan hantverket.

Om allmänheten bara visste hur nära handläggarna ligger byggbolagen i många fall, inte bara i Moderatmeckat Solna. Det är helt omöjligt för både nämnd och handläggare att värja sig, eftersom det inte finns någon annan än "marknaden" som ska göra jobbet.

Tar man bort möjligheten att besvära med överklagan till länsstyrelserna, belastas allmän domstol, (Nacka tingsrätt i Stockholm), det är knappast mindre besvärligt.

Detaljplanerna finns ju för att kunna pröva de enskilda delarna av översiktsplanen, vad som är stadsbyggnads-frågor som berör alla i en stad. Utöver att det berör egendomsskydd och grönområden, så är den mest centralt springande punkten, att mark som detaljplaneläggs, måste beakta vidare hänsyn, för hela samhället. all gemensam infra finansoeras idag av exploaterings-avgifter och det är nog dags att syna detta lite, i kraft av att kommunerna ekonomi blir allt sämre, av olika skäl, så behöver kommunen finansiera all gemensam stadsbyggnad, och detta läggs på marknaden, som bara kan finansiera nyproduktion av kundgrupper som kan betala denna kostnad. Byggherrekostnaderna+ exploateringsavgifter är inte småpotatis. Vill man minska dessa kostnader, få moderaterna tala ur skägget, och tala om vad som ska komma i dess ställe, om nymoderaterna tror att marknaden tar ansvar för stadbyggnadsfrågor och stadsmiljö, för alla som har behov, eller om det är första steget mot härbren och ghetton.

Frågan kvarstår, vem ska äga och förvalta hus med avskrivningstider på 50 år för själva huskroppen och komponentavskrivning på 15 - 25 år för alla installationer. Det ser mörkt ut, om inte slutkonsumenten har ett arbete, och staten lägger ansvaret på banken, som kanske inte heller är så solvent.

Uppgiften för nymoderaterna är att lista ut hur man undviker miljonprogrammet, och hur man undviker alla utanförskapsområden som nymoderaterna gick till val på 2006. Att avreglera marknaden, för svaga grupper, tex flyktingar, kommer inte att lösa några problem, eftersom det som för en nymoderat kan se ut som en billig lösning, kan bli väldigt dyrköpt. Att planlägga alla dessa bostadsområden (som inte kommer att byggas om inte målgruppen får arbete) kräver stort inslag av samhällsengagemang, att tro att kapitalmarknaderna löser detta, om man bara "liberaliserar regler" kan nymoderaterna fetglömma. Man får tala om tydligare vad det är man vill lösa, fördröjningar i tid av plan- process i Täby, Danderyd och i Lidingö, eller om det mer handlar om att ta bort individens egen rätt att få saken prövad, om det inskränker på vederbörandes egen egendom / äganderätt. Det grå så klart inte att backa, eftersom politiken inte har kompetens, och lag över ansvaret på marknaden, men marknaden är inte en risktagare, marknaden som nymoderaterna lyssnat till, är de stora byggbolagen och tekniska projektledningsföretagen. Frågan måste gå till fastighetsägaren, den part som ska sitta med den finansiella risken, om inte slutkunden involveras i vilka spelregler som krävs, blir det fel regler.
och att upphäva PBL, och skapa marknadsgyckel av snabba cash, kommer tvärt om riskera att undergräva behovet av långsiktiga spelregler för investeringar i realt kapital. Den där risken sitter fastighetsägaren på, sedan banken, om fastighetsägaren konkar och slår det slint, så är det skattebetalarna, de högbelånade, som via staten ska borga för statens (politikens) misstag.

Ett av Reinfelts ministärs misstag var inte bara att den där (arbets)marknaden inte lyckades anställa alla som han trodde, det fanns sas inga arbetstivare som såg affärsmöjligheterna, (att anställa), däremot såg ju marknaden potentialen av välfördsindustrin, eftersom staten via nonopol på våld och lagstiftning, stod för intäkter och fördelning av skattemedel, utöver att nymoderaterna missade arbetsmarknadsfrågan, så missade de därmed även bostadspolitiken, eftersom den ju skulle hänga på jobb jobb jobb.

Persson kom inte heller ngn vidare vart, och då måste man dra vissa slutsatser, i vart fall om stadsbyggnad och hur samhället kommer att se ut, stenkastande unga män i socioekonomiskt utsiktslösa förorter, det var otänkbart 1996, nu är det normaliserat, vad blir nästa steg?

Ska man dra hela frågan, om hur både nymoderater (inte ädelmoderaterna) och sossarna ror samma båt, dvs man centraliserar och centraliserar makt och styrning, tex över polisen och tillsätter en TASS-tantshallåa från TV-fyra som propagandaminister över ordningen i landet, så måste man nog börja med korruptionen under frihetstiden, och att det inte blev ngn ordning på försvaret, dvs vad som föranledde att Sverige tog i tu med maktmissbruket, vad det var som byggde Sverige starkt, vars lagrar vi ännu lever på (stopptid).

Den konstitution som defacto inspirerades av den amerikanska revolutionen och maktdelningsfrågorna i såren av Fr revolutionen.

Ur inledningen av 1809 års RF

”Då Wi med livligaste rörelse och med
ömt deltagande i det Folks öden, som
lämnat Oss ett så oförgätligt prov av
förtröstan och tillgifwenhet, gått denna
Dess önskan till mötes, hafwe Wi fästat
ett så mycket säkrare hopp om framgång i
Wåre oafbrutne bemödanden att bereda Fädernes-
landets framtida wäl, som Wåre (staten) och Wåre
Undersåtares ÖMSESIDIGA RÄTTIGHETER och
SKYLDIGHHETER uti den nya Regerings-Formen
blifwit så tydeligen utstakade, att de, med bibehållande af Konungamaktens helgd och
werkningsförmåga, förena Swenska Folkets
lagbundna frihet.

Wi wele således denna af Riksens Ständer samtyckte Regerings-Form härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Wi Efterskrifne Swea Rikes Ständer….(fyrstånds-riksdagen) å Egne och Wåre hemmawarande Medbröders wägnar, (fult lån från Fr revolutionen) till allmänt Riksmöte församlade äro, göre weterligt: att, som genom den nyligen timade Regementsförändringen, åt hwilken Wi Wår enhälliga Stadfästelse gifwit,

Wi Swenska Folkets Fullmägtige inträdt i rättigheten, at sjelfwe, genom uprättande af en förändrad Statsförfattning för framtiden förbättra Fäderneslandets belägenhet

http://web.archive.org/web/20100831012655/http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839

1809 års regeringsform var en grundlag i Sverige som byggde på klassisk maktdelningsprinciper. (för att förhindra maktmissbruk av den magnitud som kan studeras inom enskilda EU-länder och stundom i Sverige genom att spela på lotto med hela samhällsordningen.

Detta är en klassisk fråga, lokal eller central maktordning, (att stävja maktkoncentration) och grundproblemet för alla statsmakter, monopolisering av makt ger korruption, och byggbranschen är bara en av alla ordningar att hålla i herrans tukt och förmaning.

Maktdelning, syftar till att värna medborgarens egenmakt, på bekostnad av en hungrig statsapparat, inkl äganderätten och att få det lokala att fungera först sedan toppen, först kommer magen sedan moralen, den frågan, den lokala ordningen, kanske inte gick så bra, när moderaterna blev nymoderater och i akt och mening blev socialiseringsdemokrater, (välfärdsindustrin),

Det finns anledning att fundera lite på om denna industri kommer att skapa ett investeringsklimat för bostäder (fast egendom)

Nymoderaternas förslag ligger i samma linje som socialdemokratisk centralmaktssträvan, att ta bort makt från folket, väljarna, och föra över makten till andra ordningar. Socialdemokrater vill gärna föra över makt till korporationer som de själva kontrollerar, tex Fackföreningsrörelsen eller korporationer som hyregästföreningen, man kan väl se att detta inte varit alldeleles lyckat,

centralstyrningen har i vart fall inte lyckats lösa uppgiften ens ur det egna intresseperspetivet. Det är mest magplask och inga lösningar.

Den gamla moderata ordningen, strävades maktdelning, utöka kommunalt självstyre, genom att ta bort landstingen.

Idag verkar nymoderaterna mer genom att avlöva demokratisk kontroll, och föra över den på marknadslösningar. Problemet är bara att det inte längre finns något kontroll på kapitalmarknaden, den är global, kortsiktigt och struntar fullständigt i om det är bra eller dåligt för ekonomin om 3 – 5 år. Bostadsproduktion och investeringar i stadsbyggnad handlar om 50 – 100 år och kräver hög grad av tilltro och lokal kunskap, det finns anledning att tro att upphävande av PBL och detaljplaners möjlighet att prövas av en högre instans (rättssäkerhet för medborgare och egendomsskydd), leder till kommunal korruption, av långt högre grad än som grasserat i Solna, när partieliterna i princip även tillsätter vilka lokala småpåvar som ska styra över vilken godispåse och syltburk.

Jo, det är väl lite lätt överkurs, detta med maktdelning, men nog börjar det spira lite, frågorna om hur våra icke-reglerade partier, men en massa jönsar, har lyckats ta kommandot äver folkets Riksdag, det är dessbättre moderaterna under Finn B (den store ledaren) som ger frågan om allt, inkl byggfrågor, hopp. Detta kan nämligen bara lösas lokalt, av lokala lösningar, alla former av centralmaktsorning med en huvudlösa papegojor som kommunikatörer av tomma policys, kommer naturligtvis bara att förvärra tingens ordning.

Reformen (RF) skrevs under av Karl XIII den 6 juni 1809 och ersatte det gustavianska enväldet.

Samtliga fyra ständer skrev därefter under 27 juni. Sekreteraren i KU var Hans Järta.

Regeringsformen gällde fram till 1974 års regeringsform som trädde i kraft 1975.

RF (den ursprungliga, inte den totalitära RF vi har idag) har kallats för "Sveriges historia omsatt i paragrafer".

Grundlagsreformen 1809–1810 tillkom efter att Sverige förlorat Finland, i ett stormaktspolitiskt spel, fått ett nytt kungahus, genom något slags kammarspel, där ingen vet vem som lurade vem om varför Sverige skulle få en fransk marskalk till ny kung, desstutom helt okunnig om sjökrigföring.

I vart fall gav stormakterna bort Norge som byte, efter att Nelson bombat Köpenhamn sönder och samman, varför Öresundstullen kunde lösas, dvs Östersjön blev öppen för handel.

RF 1809 var världens tredje, efter San Marino och USA, äldsta gällande skrivna författning.

Fram till 1975 hade Sverige anledning att fira (nationaldagen), då vi hade en världens mest moderna konsitutioner som förhindrade maktmissbruk och korruption. Företrädesvis genom att låta makt ligga decentraliserat.

Ska någon enskild orsak framhållas som grund för Sveriges välstånd och framgång, är det frånvaro av korruption, och en effektiv statsförvaltning som följde protokollet, dvs som sa vad de gjorde, och gjorde vad de sa, och sköta det de skulle, utrikesfrågor och finans- och penningpolitik. Byggfrågor var lokala ordningsstadgor.

Det intressanta med RF är inte vad som står, utan vad som inte står, dvs att makten, den lokala var förlänad lokalt till städer (borgmästare) eller lokal hävd utanför tullarna. Dvs en hög grad av lokalt självstyre.

Staten skötte penningväsende, utrikesfrågor och la sig inte i det lokala så mycket, makten låg lokalt.

Syftet med maktdelningen 1809 var lärdom av tidigare misstag.
En alltför stark kungamakt fanns före och efter frihetstiden
Jämför idag där Sveriges regeringschef, statsministern, har osannolikt mycket makt, samlad i en enda hand. Det räcker med en oduglig eller köpt regent, så så står systemet schack makt, efterssom Sverige 1974 avskaffade den fyrdelade maktdelningen, och införde två delad, varför media raskt utsåg sig själva till 3e statsmakten. Men sedan media, i synnerhet PS, blivit alltmer synonym med staten som megafon, är det nog lite si och så med intentionerna i TF.
Under frihetstiden var det tvärs om, ingen regent, och obetalda riksdagsmän vilka mutades av såväl näringsliv som utländska beskickningar, skapade en salig oordning och korrupt statsförvaltning.

1809 års RF delade in den offentliga makten i fyra delar: (utöver den självklara lokala makten i städer och köpingar)

I. Den verkställande (styrande) makten:

- kungen (regenten)
- kungens rådgivare
- statsråd
- statssekreterare
Var alla juridiskt ansvariga inför riksdagen

II. Den beskattande makten

i. Riksdagen

ii. kommunalskatt (och senare) landstingsskatt, dvs
lokal beskattningsrätt, vilket är en central
maktdelningsfunktion. Denna lokala beskattnings-
rätten har Riksdag och regering slagit sönder,
genom om fördelning av skatt, centralt, och genom
att bit för bit centralisera beslut som tidigare
fattats lokalt.

III. Den lagstiftande makten (delad i följande delar)

a. den "samfällda lagstiftningsmakten" lagstiftningen
var delad mellan kung och riksdag (§§ 87 och 88,
grundlagar §§ 81-86);

b. på grund av riksdagens beskattningsmakt var en del
av lagstiftningsmakten förbehållen riksdagen i
skatte- (bevillnings-) och anslagsfrågor (som
reglerades kortsiktigt och ej kallades lag);
bestämmelser skulle utfärdas i "överensstämmelse med
riksdagens beslut"

c. den ekonomiska lagstiftningsmakten, som var
förbehållen kungen ensam och som handlade om
styrningen av myndigheterna (verkställande makt) och
av mer eller mindre kortsiktiga bestämmelser om
samhällets "hushållning", dvs handel, näringsliv,
vissa tullar (utom beskattningsmakten enligt §§
57-80), ordningsstadgor på allmän plats,
hälsobestämmelser, byggstadgor med mera.

d. Väldigt mycket förordningar var lokala, och
beslutades lokalt. Att en nymoderat statsminsiter
skulle kunna öppna sitt hjärta och bussa ut
100.000tlas människor på landsbygden, utan att fråga
om lov, skulle vara en helt främmande bisatt tanke.

Den rätten hade inte staten, eftersom det låg i statens intresse att se till att den lokala delarna skötte sig själva, vilket borgar för funktionalitet, i syfte att få in skatt. Centralstyrning avs lokal ordning har aldrig och kommer aldrig att fungera.

Att kunna överklaga ett lokalt beslut till domstol, som nymoderterna föreslår, är däremot ingen central fråga, utan en maktdelningsfråga, att den enskilde medborgarens rätt, ska garanteras av det allmänna genom prövning i domstol.

Som det är nu vill nymoderaterna inskränka kommunalt självstyre, genom staten i praktiken styr över kommunerna, och vill undanta medborgarna prövning av partieliternas lokala småpåvars egenmäktighet att lösa ordningen för de som sitter mer centralt.

IV. Den dömande makten låg hos Högsta domstolen,

Både ändringar i lag samt mindre omfattande lagar, liksom skatte- och bevillningsbestämmelser och bestämmelser utfärdade i enlighet med ekonomisk lagstiftning kallades förordning. (inkluderat lokala förordningar)

Bestämmelser som utfärdades i enlighet med kungens ekonomiska makt och styrande makt (§ 4) kallades kunglig kungörelse, kunglig stadga (till exempel allmänna ordningsstadgan), cirkulär, kungligt brev med mera, men inget av dessa benämningar reglerades i själva regeringsformen, kungligt brev, förordning etc. byggde på äldre traditioner.

Centralt dirigerat byggande, fungerar bra, om man har en massa miljarder, annars fungerar det mindre bra.

LÄgger man sig dessutom i lokala maktfrågor, tex genom att göra reklam för Sverige i hela världen som en humanitär stormakt, och välkomnar alla, och sedan smiter från notan, genom att vältra över öppna hjärtan på kommunernas medborgare, som betalar skatt, så går det att tänka sig att kommunernas funktion som infrastrukturgarant, kanske inte riktigt klarar uppdraget, det är således en fråga om ansvar och maktdelning, när den styrande eliten inte klarar av formulär A, styra och ställa, men utan ansvar, så kanske det inte finns några lösningar, eftersom de som ska lösa saken, marknaden, inte rår över egen rådighet.

Avslutningsvis:

Jordabalken i original :-)

https://sv.wikisource.org/wiki/Jordabalken

Det går att begripa att detta med egendom och pantsättning (skulder och säkerhet), då som nu, var rätt central för egendom, "egen dom" att medborgare rår över sin egen och sina barns framtiden, när de ska fatta beslut om investeringar.

Bostadspolitik handlar om att investera i framtiden, och då kanske våra politiker kunde läsa på lite från jordabalekn och fundera, om de själva hade några 100 millar i eget kapital, skulle de då satsa dessa på att bygga bostäder med hyresrätt, för att hjälpa regeringen Persson, Reinfeldt och Löfven med de frågor de inte själva klarar av, och känns våra politiker stabila och pålitliga om den där framtidsplanen, berättelsen skulle Lööf dra till med. Dvs begriper sig sossar och nymoderater på grundläggande regler för att fatta investeringsbeslut med privat kapital, eftersom de själva insett att marknaden löser alla problem, men...
politiken är ansvarig för lagar och förordningar (stadgor), dvs att ge stadga åt spelet, och om ingen då investerar, är det sannolikt fel på både förtroendet och de regler, de tror sig att skattebetalare ska ställa upp med, för att lösa deras egen uppe i det blå jag lever i la la la landet policy och de stora ordens förlovade land.

20 kommentarer:

 1. Det finns plus och minus med allt, dvs allt är inte svart eller vitt, problemet med politiken numera, är att man inte kan vara säker på att politikerna vet vad de gör, dvs de försätter både sig själva och valmanskåren i situationer, som är icke onskvärda, dvs utan handlingsfrihet, och det kommer lite för lätt fam panikåtgärder, som vid närmare eftertanke inte är så kloka, för de väljargrupper partierna säger sig representera. Äganderätten, att slippa från sin egendåm, fördärvad eller gå upp i rök, pga politisk klåfingrighet eller rent av oegentlig lobbyism, bör i vart fall vridas och vändas på. Detaljplanen är ett utomordentligt bra skydd ur konservativ synvinkel, dvs förhindrar de värsta övergreppen från statens fiskala tendenser, och egendomsrätten, den individuella, ska man nog värna lite om, annars springer alla bara efter kapitalmarknadernas krav på avkastning, men det är inte människor, utan system, som aldrig tar ansvar. Detaljplanen är ju ett demokratiskt instrument, dvs det ingår i vår regeringsform att vi (fortfarande) har kommunalt självstyre, en rest av våra gamla landskapslagar. Att kommunens fullmöktige reglerar kommunens egna angelägenheter är centralt, om lokala samhhällen ska kunna fungera, tänk även subsidaritetsprincipen, som var den princip som garanterade självbestämmande lokalt, när Sveriges medborgare röstade för EU, vi röstande aldrig om unionen eller dess förlängning federationen. S.W

  SvaraRadera
 2. Tar man bort detaljplanen, tar man bort lokalt demokratiskt självbestämmande, och öppnar upp för rovdrift, dvs att exploatörerna, som redan har skannat av var enda kvadratmeter av värdefull mark, köper upp tomter, som har en maximal byggrätt, och därmed inte kan belastas (förtätas, med mer bebyggelse. Tar man bort detaljplanen eller att kunna pröva denna i högre isntans, så kommer riskkapitalbolag och andra, tex väldfördsindustrin, att omedelbart börja köpa upp fastigheter, med gles bbyggelse, eftersom fastighetens värde är låg, pga detaljplanen. Kan då en exloatör riva en enplansvilla, och smälla upp ett 10-vningsnhus, så ökar värdet på exploateringen 50 falt, förutom då att värdet på fastigheterna runt omkring sjunker.

  Risken finns att nymoderaterna är helt in händerna på internationella trender, och lever i tron att detta är en naturlag, man måste göra så, eller gå under.

  Hela det här urbaniseringsprojektet, att belasta Sverige, eller i praktiken mälardalen, med 40 miljoner människor, bygger på att den stabila ordning som finns kvar här och var i Stockholm även håller för 30 miljoner människor till.

  Att Götebrog och Malmö delvis havererar, menar man, beror på att det inte är tillräckligt tätt bebyggt, men det kan vara tvärs om. Tex Gärdet - östermal, är väldigt oexploaterat, pga kungens dispositionsrätt, dvs området är omgivet av väldigt mycket natur, egentligen unikt för Europa. Man ska fundera lite på om man tror att den miljö Stockholm representerar, blivit obsolet, och så ska manfundera på vad det är som inte fungerar.

  Om tex utanförskapsområden med en massa migranter utan hopp inte visat sig fungera så bra, så ska man inte försöka med mer av samma metod, om det inte visat sig fungera som man trott.

  Att bygga stadsmiljöer är en långsam process, Stockholm har blivit vad det blivit under nästa 1000 år, då ska man inte plötsligt bara ändra på ordningen genom att ta bort detaljplaner, människor på plats, kanske vill ha kvar sin urgamla rätt, att ha egen rådighet över sin egen miljö, det finns nästan något liberalt i detta, såvitt man inte är Reinfeldtsocialist, eller centerpartist, och inte erkänner äganderätten eller regeringsformens ordning med kommunalt självstyre.

  Men principer är principer, de kan brytas, ändras, det vitkiga är att fudera på om det är ekonomiskt hållbart, för frågan kvarstår, kraven kommer från exploatörer, som behöver kapitalisera icke exploaterade värden, och sedan sälja vidare "förädlingen" till någon som är beredd att belåna sig upp över öronen. det är inte helt säkert att det finns kadrer med personer, som kan betala de summor, som exploatering av de "värden" som nu är inlåsta genom detaljplaner, släpper man på detta, och inte förändrar långsamt, släpper man ut anden ur flaskan, och riskerar att kasta omkulle hela ordningen, samhällsordningen. Höga värden finns i de områden där det är hög förvärvsgrad, dvs hög utbildning och höga löner, och det är mängden människor med dessa arbeten, som sätter värdet på summan av marken, inte var den ligger. Det täcker med att smälla upp några hus, med hög andel arga unga män med inadekvat verklighets-uppfattning om vem som stiftar lagar på jorden, så faller fastighetsvärdena runt omkring som en sten, så hård är verkligheten. S.W

  SvaraRadera
 3. Det finns alltså inte särskilt många individer, som kan efterfråga alla de inbillade värden, som byggbolag tror står och bränner lyse, och arbetsmarknaden kommer inte att bli bättre, så har vi lite tur (eller otur) så kraschar ngn italiensk eller grekisk bank, räntan stiger, och en massa människor inom bank- och finansektorna rationaliseras bort, och till slut kansle PR-konsulterna möjlkat statskassan tom, så att det inte finns ngt mer att mjälka eller kränga, och då blir de också arbetslösa, och då sjunker rimligtvis värdena på uppfattade värden.

  Utmaningen kvarstår, alla de människor som kommer att ställa till ett helvete i framtiden, i socialt instabila miljöer, som politiken i akt och mening skapat under 20 år, kommer att tillta, dvs det kommer att bli värre, mycket värre. Ska man mildra denna utveckling ngt, måste man ordna arbeten, (sysselsättning/meningsfullhet) och man måste se till att människor kan bo någonstans, frågan är bara var? och vem som ska äga husen, fråga en nycenterpartist, de har ingen aning, en nymoderat borde kunna svara på frågan, em ska vara fastighetsägare, dvs står för risken, att inteckna kapital för exploatera Sveriges human stormaktsambitioner? Svarar inte politiken på den frågan, så ska de bytas ut, detta är formulär A i "berättelsen" om det framtida Sverige. S.W

  SvaraRadera
 4. Kanske plats med några grundläggande språkliga definitioner, om vad som är grunden, vad det är man detaljplanelägger.

  Vad som är fast egendom regleras i Jordabalken.

  fastighet i portalparagrafen (1 kap 1 §)
  definieras på följande vis: Lag (2003:626)

  "Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter.

  Fast egendom eller mark kallas även allt annat som indelas i fastigheter och samfälligheter, till exempel vatten."

  Jord kan delas in i fastigheter.

  Ägande av fastighet i Sverige regleras i jordabalken

  Jord eller mark som har en ägare är således
  fast egendom, jordens fasta yta och innanmäte (till exempel mineraltillgångar) har ägare.

  relation
  fysisk eller jurisk person <-> fast egendom

  terra nullius delar av jordens mark som sakknar ägare (tex Antarktis,)

  Det finns en stark koppling mellan egendom och nationalstat, eller i vart fall stat, som genom monopol på våld, kontrollerar territorium, dvs upprätthåller lag, dvs upprätthåller stabila villkor för handel, vilket brukar förutsätta äganderätt. Det finns skäl att anta att viss rörelser, i vart fall kommunisterna, och de mest extremliberala, tänker sig en ordning med en annan slags lag, som inte stiftas av allmänna och fria val, (demokrati) och då är det någon annan som bestämmer över individens egendom (egen dom)
  Det är inte många som noterat hur många gånger Reinfeldt slirade på det där, att han sas tänkte sig en annan ordning, än den rådande, att upplösa nation och statsgräns, är att upplösa egenmakten och demokratin, den egna rådigheten, och det är väl ok, bara man hasplar ur sig vad man ska ersätta detta med.

  Man kan äga en viss del jord (mark) som man får:

  - bruka jord på, eller
  - bo på eller
  - bedriva näringsverksamhet på

  Tomt = är ett markområde som är bebyggt
  eller avses att bebyggas.

  En tomt kan vara en fastighet eller
  del av en fastighet.

  Tomtmark = är mark inom en skogs eller
  jordbruksfastighet som
  avses att exploateras.

  En skogs- och jordbruksfastighet räknas
  inte som tomt men kan delvis bestå av
  tomtmark.

  Man skiljer mellan tomtmark och allmän mark.

  allmänning = är mark som tillhör stat eller kommun

  På allmän kommunalägd mark får kommunen inte hyra ut mark till exempelvis reserverade parkeringsplatser utan marken ska vara tillgänglig för allmänt nyttjande

  S.W

  SvaraRadera
 5. fastighet = ÄR fast egendom är ett mark- eller vattenområde eller en volym som med tillhörande fastighetstillbehör

  En fastighet kan bildas via en
  lantmäteriförrättning genom avstyckning.

  Fastighetstillbehör är de tillbehör
  som hör till en fastighets rättsliga
  enhet i form av:

  byggnadsverk, byggnader, anläggningar och växtlighet

  En fastighet benämns ibland felaktigt (oegentligt) som byggnad, men denna betydelse har inte stöd i Jordabalken.

  (är man medlem i fastighetsägareföreningen, i dess egentliga betydydelse, äger man således fast egendom, dvs fastighet, som är bebyggd, tex med ett hyreshus.
  En brf är således en fastighetsägare, som juridisk person, men kanske inte en så stabil part långsiktigt, styrelsen tenderar att bytas ut lite då och då, i synnerhet om det börjar se vajigt ut med belåning och eftersatt underhåll.

  En fastighet avgränsas antingen
  horisontellt eller både horisontellt och vertikalt...

  Utöver fastigheter delas jorden i Sverige även in i samfälligheter, som till skillnad från fastigheter,
  (som ägs av juridiska eller fysiska personer), är mark gemensamt ägd av flera fastigheter som har andelar i den. alltså indirekt ägande.


  En fastighets omfattning vid ett visst tillfälle, inklusive andelar i samfälligheter och vilka rättigheter den har tillgång till eller belastas av (se servitut), är resultatet av alla rättsligt giltiga förändringar (fastighetsbildning) den genomgått sedan dess tillkomst.

  Dessa förändringar finns dokumenterade i förrättningsakter som i Sverige finns lagrade i Lantmäteriets digitala arkiv Arken.

  För att få säker visshet om vari en fastighet består måste äldre förrättningsakter studeras noga. S.W

  SvaraRadera
 6. Fastighetsregistret och registerkartan ger en icke rättsligt gällande, dvs ej korrekt bild eller översikt över fastighetsindelningen, fastigheternas omfång, deras rättigheter med mera.

  Fastigheter kan dessutom vara mer eller mindre belastade (belånade) dvs den verklige fastighetsägaren är banken, vi bara hyr "hittepåkapital" av banken för att köpa rätten till en viss social status. Att äga fast egendom som är obelastade, dvs som banken inte kan tillverka mer "hittepåkapital av" är ganska ovanligt. dvs ju fler människor som tar höga lån för att köpa ett upplevt värde av fast egendom, desto mer inbillade tillgångar i balansen, som alltså ger rätt att tillverka mer digitala pengar, för att genera tillväxt. Dvs allt, precis allt, är knutet till att att det går att ha guldbyxor och tillverka låtsaspengar, som bygger på fast egendom, belånad fast egendom.

  Värdet av fastigheten avgörs av hur mycket exploatering den tål, vilket i sin tur avgörs av detaljplanen, som i sin tur är en gemensam fråga för alla som är medlemmar i klubben, dvs är kommuninvåndare, vars kommunfullmäktige fastställer hur mycket belastning av bebyggelse, ett visst område tål, dels utifrån natur- och kulturvärden, men även socialt, inkl arbetsmarknad, och framför allt hur mycket infra det allmänna måste stötta med. Tex skolor, sjukvård och vägar, de där frågorna brukar hänga samman, och brukar numera kallas "det omgivande samhället."

  I de flesta fall måste fastighetsägaren ha bygglov när fastighetsägaren ska exploatera och bygglovet fastställs i sin tur av en detaljplan.

  Det verkar vara här som nymoderaterna, (inte nödvändigtvis nya nymoderaterna) och nycentern har mycket gemensamt med vänsterpariet, miljöpartiet, men inte nödvändigtvis socialdemokraternas vänsterflygel + gråsossarna.

  Byggrätt = är den rätt, maximala grad av bebyggelse som
  fastighetsägaren tillåts exploatera
  fastigheten med enligt en lagakraftvunnen
  detaljplan.

  Fastighetsägaren kan i vissa fall
  förvärva ytterligare byggrätt från kommunen.

  Byggrätten är anpassad efter infrastrukturen.

  Båtnad betyder nytta/fördel/vinst.

  Båtnad (fastighetsrätt) fördelarna med att utföra en viss reglering eller åtgärd överstiger kostnaderna och olägenheterna.

  Båtnad är ett villkor för att kunna:

  - utföra fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen (5 kap 4 §)

  - inrätta en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (6 §)

  - skapa en ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (6 §).

  båtnadsområde = är ett område som är geografiskt
  avgränsat som avgör vilka fastigheter
  som anses ha nytta av en gemensamhets-
  anläggning och som därför ingår i den.
  S.W

  SvaraRadera
 7. Exploateringstal är ett mått på täthet i bebyggelse
  på engelska kallat Floor Space Index.

  Exploateringstalet förkortas "e".

  e beräknas genom att den bebyggda arean, byggnadsarean BYA (inte ytan) delas med storleken på fastighetens tomtareal, den avgränsad obebyggda markytan runtomkring.

  Tex reglerar man höjd på husen, för att de längst ner inte ska bo för mörkt, därav kungsbalkonger på plan 6. I New York finns regler för hyr mycket total byggnadsarea man får exploatera, för att det inte ska bli för mörk runt ett högt hus.

  Den bebyggda arean uttrycks som bruttoarean (BTA), en definierad enhet (SS 21053) som består av summan av alla våningsplan.

  LOA = Lokalarea är kommersiell area.
  BOA = Bostadsarea, i hyreshus

  Markytan runtomkring avgränsas på olika sätt, med olika resultat som följd. Dagvatten är bara en av utmaningarna, var man ska parkera bilar och hur gator, parker och allmänna gemensamma miljöer ska förvaltas, allt bygger på att de som ingår i gemenskapen har ett gemensamt kontrakt och inte börjar bygga tältläger för egendomslösa, då händer ngt med miljön, och sannolikt sjunker värdet, varför man sällan tillåter spontanbosättningar på annan mark än allmänningar långt bort från värdefull tomtmark, det går sas åt h-e med kapitalet, hur hjärtlöst den än kan låta.

  Ett vanligt sätt är att använda sig av fastigheten som byggnaden står på, så kallade fastighetsexploateringstal eller exploateringsgrad.

  En fastighet på 1000 kvadratmeter med en enplansvilla på 100 kvadratmeter kommer alltså att få ett fastighetsexploateringstal på 0.1

  Om det står ett 10 våningar högt kontorshus på samma fastighet med samma Byggnadsarea som villan kommer exploateringstalet bli 10 ggr så högt dvs 1.

  Fastighetsexploateringstalet är ett sätt att beräkna avkastning på en invstering. Har man mycket eget kapital, vill man ha mycket natur och lite människor inpå husknuten, har man inte kapital, får man bo tätt, dvs exploatera alla mark, och dela på utrymmet inom byggnaden
  Talet fungerar mindre bra för att jämföra den upplevda tätheten hos olika bebyggelsemiljöer, eftersom andelen friyta som ingår i varje fastighet varierar kraftigt.

  nettoexploateringtalet eller kvartersexploateringstalet
  är exploateringstalet för varje kvarter (något förenklat uttryckt) genom att bruttoarean för byggnaderna i kvarteret divideras med markytan som kvarteret står på plus halva det omgivande gaturummet. Denna metod lämpar sig särskilt bra vid täthetsjämförelser hos klassisk stadsbebyggelse.

  Man talar även om exploateringstal eller täthets-tal inom en byggnad, dvs hur många kvadratmeter går att hyra ut, och förr låg det på lite över 50 % idag pumpar man upp husen mot 80 - 90 %.

  Utöver att det bor människor väldigt tätt, som inte normerna medger, tack vare EBO, dvs en 2a på 50 m2 belastas med minst 10 personer, vilket ger enorma
  mervärden för svart ekonomi, som myndigheterna har blundat för i många ur nu, så det finns en officiell bild hur det borde vara, och en verklighet, som förtigs, och så uppstår det små sociala samhällsproblem, och politikerna gapar på mer övervakning eller mer poliser, för de varken vill eller kan göra något åt själva grundfrågan, social polarisering ger friktion, och inskränker även de rikas frihet, som måste förskansa sig. S.W

  SvaraRadera
 8. Åtkomsthandling

  är en skriftlig handling som utgör juridiskt bevis
  på en viss till person tillkommande rättighet.

  i inskränkt mening de handlingar, som styrka en persons äganderätt, enkannerligen fast egendom.

  fångeshandlingar, vilket åsyftar den handling bland åtkomsthandlingarna, som utvisar nuvarande ägarens förvärv från närmast föregående
  (till exempel köpebrevet eller arvskiftesinstrumentet)

  Andra fångeshandlingar kan vara byteshandling, gåvobrev, bodelningshandling och arvskifteshandling.

  (gåvobrev kan ha förbehåll, och inskränker värdet, för tex inteckning)

  förvärv
  förvärv = alla typer av handlingar där äganderätten
  övergått på annan.

  Lagfart
  Lagfart = är en officiell registrering ny lagfaren
  ägare efter ett förvärv av fast egendom.

  Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten som är en del av Lantmäteriet.

  Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling som grundar förvärvet upprättades.

  Fastebrev
  Före 1875 betecknades köpebrev Fastebrev.

  Brev avseende fast egendom.

  Hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.

  Vad som kunde försörja en familj.


  På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman
  vanligen en bondgård med en sådan storlek att
  brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt
  som åvilade egendomen.

  Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.

  Tog staten ut för mycket skatt, övergavs fastigheten, egendomen, och då förlorade bägge parter på förfallet, jämför Detroit, Nycentern har väl inte fattat vad som hände med ekonomin, och vad som hände med fastigheternas värde, är medelklassen röstade med fötterna.


  Väglagen
  Den svenska Väglagen (1971:948) reglerar allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, säkerhet, förvaltning och indragning med mera

  Vanligen är det svenska staten, genom Trafikverket, som är väghållare för allmän väg, men det förekommer även att kommuner är väghållare.

  Drygt 200 av landets 290 kommuner är väghållare. Det innebär att kommunen är väghållare för de allmänna vägar som ligger inom det kommunala väghållningsområdet.

  Övergripande vägar (oftast med nummer 1-499) brukar dock staten behålla väghållarskapet för, även inom det kommunala väghållningsområdet.

  Detta är alltså bara väglagen, alla kanske inte inser hur mycket som regleras av det allmänna, för att den privata ekonomin ska fungera, och fungerar inte det allmänna, det är just de som nu uppvisar vissa sprickor, för att vara diplomatisk, så kommer hela grunden för ekonomisk utveckling att falla. Miljöpartiet har detta som strategi, så där är det ingen falsk varudeklaration, vänsterpartiet strävar mot ett enhetligt socialistiskt samhälle, också respekt, men vart hän strävar nycentern och Reinfeldtmoderaterna, det är frågan? S.W

  SvaraRadera
 9. Vad har då vår tidigare RF för samband med dagens bostadssituation, och ett inbillat eller verkligt uppfattat maktmissbruk?

  Jo, att statsförvaltningens uppdragstivare, inte klarar av uppdraget, och låter sig styras av omständigheterna, istället för att ta kontroll på ständerna, standaret, standard. Att leda, istället för att ledas av andra som viskar i örat, på uppdrav av någon annan är de fokvalda i Riksdagen, med andra ord, allt gick åt h-e 1974 i samband med ny regeringsform, det var främst s som ville modernisera, minska maktdelningen, och moderaterna hängde tyvärr på, eftersom de missgynnades av valsystemet. hade de bara väntat några år, hade oljekrisen gjort jobbet, och skiftat makten ändå, utan ny RF.

  Allt handlar om riksdagsmännens makt, som för var real, dvs riksdagen hade makten, och Riksdagsmännen var inte knapptryckare på samma sätt, det fanns maktbalans, vikter och motvikter. Den viktigast indikationen på maktbalans handlade om centrum - periferi, dvs att Riksdagen fokuserade på rikets intressen, och lät lokala församlingar besluta resten själva, på riktigt.

  Genom att överlåta verklig makt, så tenderar människor att lösa sina egna problem, överlåter man inte makt, real makt, som tex detaljplaner eller hur många flyktingar som kommunen antas kunna försörja för tid och evighet, så är det centralstyrning i Stalins anda, noll respekt för verkstadsgolvet, och då går det också illa, sossarna har tyvärr drabbats av centralmaktshybris, sedan 70-talet, och glömmer för lätt bort,v ad det vad som byggde arbetarrörelsen stark, lokala krafter som byggde partiet underifrån och upp, nu tänker man tvärt om, och har för länge pissat nedåt, med bannor och skuldbeläggning, och då tappar människor intresset för eget engagemang, (och lojalitet) vad värre är, sedan Bryssel och EU-forin, eller hybrisen, som i själva verket själpt EU, så har moderaterna anammat samma arroganta maktsyn, att man kan glida runt i himlen med policys och strategisk kommunikation, och det kan man, man har ju sossarna i brygga och kan nog inte förlora den matchen, men....men har ingen som helst plan för att få ordning på skutan framgent. Det känns nästan ödesbestämt, att moderaterna, såvitt de inte tar över nu, kommer att vinna valet 2018, och att AKB-ministären sitter fyra år, och att s tar tillbaka makten 2022, men hur de ska få ekonomin stabil, och inte beroende som nu, av grekisk utpressning och turkisk utrikespolitik, står skrivet i stjärnorna. Dvs Ygeman gör helt rätt, EUs hela bygge vilar på fem stater som är nettobetalare, Sverige betalar mest per capita. Grekerna med flera, skiter i stabilitetspakten, det gör Tyskland och Frankrike med, och grekerna vill ha nya lån, som de inte får, eftersom vi i norr inte vill borga, då börjar grekerna släppa på handbromsen, och skickar en signal nhorrut, borga eller ta hand om alla flyktingar, de vill ändå inte stanna här. Naturligtvis slår detta på Sveriges statsfinanser, dvs hela grunden underminneras, och hålls vid liv genom minusräntor, som aldrig kommer att ge spin på ngn real ekononomi, och sedan firma Reinfeldt/Borg tog bort Riksbankens ansvar för stabilitet, och la över det på en myndighet de själva kontrollerade, så ligger hela bostadsmarknaden och fiktiva fastighetsvärden, pga skatterabatt och låtsasränta som inte tar hänsyn till risk, att stjälpa Sveriges statsfinanser igen, precis som 1992. S.W

  SvaraRadera
 10. Det räcker att studera utskottsorganisationen i Sveriges riksdag (som i hög grad motsvarandes av departement med ansvariga departementschefer) för att förstå vad det var som byggde Sverige så stark, det var demokrati, folkkstyre, lokalt, dvs att inte peta i vad som inte är partigängarnas angelägenheter, centralt, eftersom partifolket faktiskt inte lever i någon verklighet alls, det gjorde riksdagsmännen förr, de representerade alla sina respektive valkretsar och verkade för sin krets intressen i Riksdagen, detta återspeglade även partiorganisationerna, och det finns en anledning till att många fornstora partier snart inte finns, man har blivit ett med staten, pch helt tappat markkontakten, detta har pågått sedan valet 1973 (lottriksdagen), hur det som var Sveriges grund, sakta erroderat, demokratin vändes in och bakut, och om detta får vi alla hoppas att Finn Bengtsson skriver en bok om, knapptryckarkompaniet del 2, det kommer att ta skruv :-)

  Näväl, håll i er, detta pysslade Rikdagen, de folkvaldas organ med, mellan 1809 och 1974. Underförstått, allt annat delegerades till lokala beslutsorgan, vilket faktiskt inkluderade polis och rättsväsende, de skulle skratta åt oss, grundlagsfädrena, om vi talade om att vi har en TV-ahllåa som "kommunicerar" centralt, om tingens ordning, ute i gård och stuga, våra grundlagsfäder från 1809, med dyrköpta erfarenheter efter enväldet OCH frihetstiden, visste vad de gjorde, och det blev bra.

  Detta gjorde / kontrollerade staten, resten lokalt:

  § 53. Utskotten(s organisation)

  1809
  Riksens Ständer wälje genast,
  sedan Riksdagen blifwit öpnad,
  de Utskott, hwilka skola Ärenderne
  bereda.

  Sådane wid hwarje Riksdag nödige Utskott äro:

  1. Constitutions-Utskott,
  att wäcka och upptaga frågor,
  rörande förändringar i:
  - Grundlagarne
  - yttranden deröfwer (grundlagen)
  till Riksens Ständer afgifwa,
  - att granska de i Stats-Rådet förda Protocoll;

  2. Stats-Utskott
  att utreda och för Riksens Ständer upgifwa Stats-
  Werkets och Riksgälds-Werkets
  tillstånd
  förwaltning och
  behof;

  3. Bewillnings-Utskott
  att föreslå Bewillningens fördelning

  4. Banco-Utskott
  att öfwerse Banquens styrelse och tillstånd samt
  föreskrifter om Banco-förwaltningen gifwa;

  5. Lag-Utskott (Justitieutskottet)
  att utarbeta förslag till
  Civil-
  Criminal- och
  Kyrko-Lagarnes förbättring,

  6. Allmänt Beswärs- och O economiskt Utskott
  att anmärka brister i de
  allmänna Hushållningsanstalterne och
  förändringar deruti föreslå.

  Ganska snytt ordning på Rikdagen, få områden, men fokus på rätt frågor, dvs de frågor som påverkar tingens ordning (ekonomin) för de delar som den folkvalde representerade. S.W

  SvaraRadera
 11. Hädanefter förkortas endast utskotten, efter de årtal som Riksdagen ändrade organisationen, notera alltså att Riksdagen kontrollerade ekonomin i mycket hög grad, resten, överläts på undersåtarna, att lösa sina egna angelägenheter lokalt.


  1815:
  1. Constitutions-Utskott,
  2. Ett Stats-Utskott
  3. Ett Bewillnings-Utskott
  4. Ett Banko-Utskott,
  5. Ett Lag-Utskott
  6. Ett Allmänt Beswärs- och Oeconomiskt Utskott

  Notera 6 utskott, där utskott nr 1 hade makt, att granska rikets styrning och efterlevnaden av grundlagen,
  det var förr. Denna funkttion avskaffades 1974, nu sitter de och KU-anmäler varandra, som barn i en sandlåda, dumma dumma dig, allt är på låtsas.

  Är detta förenligt med nycentern eller nymoderaternas
  berättelse om ansvar?

  Framtiden hänger på detta grundläggande, maktdelning,
  kontroll av makt, stävjande av maktmissbruk eller imbecill partipolitisk klåfingrighet. Statens uppgift är att garantera finansiell stabilitet och därefter skapa förutsättningar lokalt genom delegation, dvs kommunalt självstyre, sossarna vill genomföra en ny kommunreform, eftersom de flesta sossekommuner tyvärr, sedan länge är alltmer konkursmässiga. och trösten är möjligen att detta numera även drabbar borgerliga kommuner :-) makten äter upp sin egen svans, oavsett partifärg.

  Vad vi ser är en statsmakt som orienterat fel, man har nollkoll på ekonomi, dvs man styr eller kontrollerar den inte, och så försöker man detaljstyra med den ena bisarra lagen efter den andra, friheten är bedräglig, Bryssel och Stockholm har fyllständigt dragit undan mattan för den existens som allt vilar på, lokala krafter som bygger ordningen själva och har egen rådighet över sin framtid, lokalt. Stockholm ska hålla sig så lååååångt borta som bara möjligt är, nu har nymoderaterna centraliserat polisen och detta ska bli intressant :-) Det kommer nog inte gå som man tror, polisen centralstyrd, suck monopolet på våld måste vara styrt, eller kunna påverkas lokalt, annars rösta människor med fötterna, och polisen står i träsket, maktlös med vanmäktiga människor, lycka til,. och detta påverkar inte alls fastigheternas värden, dvs grunden för ekonomin, nä, inte alls, och gör det detta, så kan man säga som Rambergskan, det var det jävligaste, det hade jag ingen aaaaaning om, (förrän skiten var full i det blåa skåpet,eller var det rött, eller nymoderatblått? S.W

  SvaraRadera
 12. Smärre språkliga korrigeringar i samband med Krimkriget
  ingen förändring avs utskotten, försvarsmakten hanterades i särskild ordning under regenten.
  (det fick bara finnas en som förde befäl om det small)

  1853-54:
  1. Konstitutions-Utskott
  2. Stats-Utskott,
  3. Bewillnings-Utskott
  4. Banko-Utskott
  5. Lag-Utskott,
  6. Allmänt Beswärs- och Economiskt Utskott


  I samband med övergång till tvåkammarriksdagen, så blir det fem utskott:-) Allt handlade om kontroll, att Riksdagen kontrollerade regeringen, och inte tvärt om, som med våra sorgliga köpta knapptryckare.

  1865-66:
  1. Constitutions-Utskott
  2. Stats-Utskott
  3. Bewillnings-Utskott
  4. Banko-Utskott
  5. Lag-Utskott

  Å Urtima Riksdag skola ej flera Utskott tillsättas, än som erfordras för beredning af derwid förekommande ärenden.

  Smart formulerat, varför bestämma i frågor som inte behövs, medborgarna sköter resten bättre, och inte behövde man någon introvert debatt om detta, långt viktigare än töntiga urblåsta ideologier, kontroll av makt och maktmissbruk, som inte får centraliseras eller koncentreras med än absolut nödvändigt. (detta var centerns ideologi fram till i vart fall 1994. S.W

  SvaraRadera
 13. Nu börjar det brännas igen, nöden, 10 år efter Fransk-tyska kriget, de finansiella krafterna är bångstyriga och det är Dire Straits, man flyttar till USA.

  1882:
  1. Konstitutionsutskott
  2. Statsutskott
  3. Bevillningsutskott
  4. Bankoutskott
  5. Lag-Utskott

  Å urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för beredning af dervid förekommande ärenden.

  Kloka Riksdagsmän. inget klåfingrande, ens under nödåren, i spåren av världens första stora finansiella kris, det stora katastrofen slutet av 1870-talet.

  Det ska noteras att det byggs fasligt mycket hus denna period, inte bara i Stockholm, men de flesta hur på malmarna byggs nu, och detta med företrädesvis hand och hästkraft, sten för sten, krona för krona, det byggs av bara fasiken, nödåren till trots, på ngt sätt listade Riksdagen ut hur man skulle bete sig med risk, och detta med bostäder, det var egentligen fantastiskt.
  S.W

  SvaraRadera
 14. 1905 börjar det braka igen, det är revolution i luften, upptakter sker genom första Balkankriget, så man börjar pyssla med att förstärka hushållningen, kanske finns det risk för krig, dessutom är det Unionsupplösning och Hjalmar Hammarskjöld som är prof i internationell rätt, bistår med förhandlingarna med Norge, det går naturligtvis riktigt bra.

  Sker någon förändring i Riksdagen? Ja faktiskt, man anar bistra tider och inrättar ett jordbruksutskott, som en del av totalförsvaret, vilket man hade mycket stor nytta av under 1a VK, då det var blockad, och Sverige var neutralt. (Ryssland stred mot Tyskland)

  Jordbruksutskottet matchades finurligt nog med en ny statlig forskningsmyndighet;

  Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet (bildad 1907)

  Centralanstalten tog över Lantbruksakademiens försöksverksamhet vid Frescatis experimentalfält
  som den förste Bernadotten inrättat för att få ordning
  på jordbruket, den tidens primus motor. Statens entomologiska anstalt införlivades samtidigt i den nya centralanstalten.

  Centralanstalten hade följande avdelningar:

  1. jordbruk / lantbrukskemi

  2. husdjursskötsel

  3. mejerihantering

  4. åkerbruksbotanik

  5. lantbruksentomologi

  6. En sjätte avdelning, för bakteriologi, tillkom.

  Avdelningarna förestods av varsin professor.

  Nåväl, enkom för att styrka sambandet med Riksdagen och rikets säkerhet/trygghet för medborgarnas säkerhet, man hade örnkoll, och följe två år senare upp med ett motsvarande utskott, för att omsätta kunskapen ute i riket (praktisera)

  1909
  1. Konstitutionsutskott
  2. statsutskott
  3. bevillningsutskott
  4. bankoutskott
  5. lagutskott
  6. jordbruksutskott

  Å urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för beredning af därvid förekommande ärenden.

  Kloka folkvalda, inte lägga sig i mer än vad man måste,
  och nu inför man dessutom (1909) rösträtt för män. Det hängde för övrigt ihop med värnplikten som man inrättar redan vid sekelskiftet, så rösträtten motiverades med försvaret av rikets angelägenheter, verkar rimligt. S.W

  SvaraRadera
 15. Jaha, då var kriget över, Sverige klarade sig bra i balansgången mellan väst och öst, eftersom Ryssarna norpat Finland 1809 och Sverige fick en ny konstitution som följd av detta, bland annat tidigare vanskötsel före, under och efter frihetstiden, dvs ekonomisk vanskötsel och korrumperade riksdagsledamöter under frihetstiden. Det är först under andra hälften av 1800-talet som Sveriges ekonomi och utrikeshandel faktiskt börjar ticka igång på allvar.

  1918:
  1. Konstitutionsutskott
  2. statsutskott
  3. bevillningsutskott
  4. bankoutskott
  5.1 lagutskott
  5.2 lagutskott
  6. jordbruksutskott

  urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för beredning av därvid förekommande ärenden.

  Kloka Riksdagsmän, inte peta i onödan i lokala frågor.
  Fokusera på att kontrollera regeringen, och hur den sedan regerade landet, land ska med lag byggas, även om man anser sig behöva två utskott för lag och ordning.

  Så hettade det till igen med ekonomin efter börskraschen, det deppiga 30-talet, dags för lite stimulans för att förhindra arbetslöshet och risk för revolution, (det som våra nuvarande Riksdagsledamöter inte riktigt fattar, men kommer att bli varse, tids nog, att åka iväg till Irak är bara början, liksom reaktionen av stormiga grupper av krigarsvenner :-)

  I vart fall ordande staten finansiering och man började bygga funkishus av bara tusan. Notera nymodigheten utrikesutskott, verkar inte helt dumt att kontrollera regentens utrikespolitik, i spåren av 1a vk, då politikerna la över ansvaret på en tjänsteman. (Dag H far Hjalmar)

  1937:
  1. utrikesutskott
  2. konstitutionsutskott
  3. statsutskott
  4. bevillningsutskott
  5. bankoutskott
  6.1 lagutskott
  6.2 lagutskott
  7. jordbruksutskott

  Å urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras för beredning av därvid förekommande ärenden.

  Inga stora ändringar, fokus på försörjning och utrikespolitik, utöver Riksdagens grundfunktion.

  Jaha, lite nyordning efter kriget, känsliga frågor om guldmyntfot och lån.

  1949:
  1. Utrikesutskott
  2. Konstitutionsutskott
  3. Statsutskott
  4. Bevillningsutskott
  5. Bankoutskott
  6.1 lagutskott
  6.2 lagutskott
  6.3 lagutskott
  7. jordbruksutskott
  8. Vardera kammaren skall ock tillsätta ett allmänt beredningsutskott.

  Å riksdag, som sammanträder efter upplösning, varom i § 108 stadgas, skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

  Oj, tre lagutskott, man börjar bygga landet med mer lagar. Kloka Riksdagsmän, komplexiteten ökar, så man inrättar ett beredande utskott, så att man hänger med från ax till limpa. S.W

  SvaraRadera
 16. Förändringen av Sveriges utskottsorganisation efter 1952 års händelser manar till eftertanke, drabbas de av panik och börjar KU-anmäla varandra eller fokusrar man på att göra jobbet?

  Man anar att Riksdagen är sysselsatt med Rikets angelägenheter, de små tingens ordning ute i landet tuffar på, kommunreformen till trots.

  Den 1 januari 1952 försvann de 2281 sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 "storkommuner".

  Storkommun var ett begrepp som hade myntats för att skilja de nya kommunerna från de tidigare mindre, eftersom de vanligen hade samma namn som en av de centralorter som slagits samman med sin omgivande landsbyggd. Man skapade således större kommunala enheter, för att klara av ökade krav från statsmakten, och mot bakgrund av att Sverige snart är 10 miljoner invånare och våra 290 kommuner nu anses vara för små för att stå på egna ben, ,kan man fundera lite på demokrati, om det går att påverka ännu större enheter.

  Det händer mer grejor 1952 - som sysselsätter Riksdagen, bostadsproduktionen tuffar på.

  Europeiska kol- och stålunionen träder i kraft

  Grekland och Turkiet, av alla omaka par, ansluter sig till NATO.

  De allierade sluter fred med Västtyskland,
  ockupationen upphör.

  DC-3 med signalspaning med åtta man skjuts ner av sovjetiskt jaktflyg öster om Gotska Sandön, uppenbarligen anser Sovjet att Sverige samarbetar med USA och ska sättas på plats. Därpå skjuts ett svenskt sjöräddningsplan Catalina ner av sovjetiska Mig-15.

  Sverige sluter ett krigsmaterielavtal med USA, som ger Sverige samma gynnade ställning som NATO-länderna vid köp av amerikansk modern högteknologisk materiel.

  Sveriges riksdag ger anslag för tillverkning av en svensk atomreaktor.

  Vid Högerpartiets riksstämma förklarar partiledaren Jarl Hjalmarson att högerns mål är "en egendomsägande demokrati".

  Lite politiskt mygel förekommer. Den jämkade uddatalsmetoden för mandatfördelning införs i den svenska riksdagen. (kamrat 4 %)

  Samtidigt förbjuds valkarteller utom vid kommunala nämndval och utskottsval.

  Högern går framåt i det svenska andrakammarvalet medan regeringspartierna förlorar något

  Passtvånget upphävs inom Norden för nordiska medborgare

  1953 års utskottsorganisation i Riksdgen;
  1. Utrikesutskott
  2. Konstitutionsutskott
  3. Statsutskott
  4. Bevillningsutskott
  5. Bankoutskott
  6.1 lagutskott
  6.2 lagutskott
  6.3 lagutskott
  7. jordbruksutskott
  8. allmänt beredningsutskott med den sammansättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen bestämmas.

  Å riksdag, som sammanträder efter upplösning, varom i § 108 stadgas, skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

  Året efter 1953 är så intressant

  Lagen om obligatorisk sjukförsäkring antas av Sveriges riksdag (efter att ha skjutits på framtiden sedan 1946)

  Nordiska rådet håller sitt första möte i Köpenhamn.

  En byggnadsarbetarstrejk utvidgas till allmänt uppror i DDR med demonstrationer som slås ner av sovjetiska soldater.

  Dag Hammarskjöld utses till generalsekreterare i FN efter Trygve Lie.

  Eisenhower tillträder som USA:s 34:e president, den förste republikanen sedan -33.

  1953 Koreakriget tar slut, över 36 000 amerikanska soldater har dödats i strid.

  Sovjetunionen spränger sin första vätebomb, mindre än ett år efter att USA sprängt sin vätebomb

  Stalin dör 1953. Chrustjev blir generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistparti

  svenska regeringen gör all högskoleutbildning avgiftsfri --> Handelshögskolan i Stockholm hamnar i ekonomisk kris, räddas genom en donation av Wallenberg.

  Jo, nog har regering och riksdag att göra, det var inte lättare med omvärlden förr. men man verkade klara av grunden, inrikes ordning. S.W

  SvaraRadera
 17. Men efter 1968 - så sveriges radikala ådra fullständigt går över styr, genom att studenterna ockuperar sitt eget kårhus på Holländargatan, 100 m från Handelshögskolan, ett hus de sedermera sålde till handels. Hände det inget radikalt med Riksdagens funktion och ordning ens då?

  1969:
  1. Utrikesutskott
  2. Konstitutionsutskott
  3. Statsutskott
  4. Bevillningsutskott
  5. Bankoutskott
  6. Lagutskott
  7. Jordbruksutskott
  8. allmänt beredningsutskott

  Å riksdag, som sammanträder efter nyval, varom i 108 § stadgas, skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

  Riksdagen var lika stabil med sina uppgifter som någonsin 1809, man hade örnkoll och visste sin uppggift som företrädare för folket att kontrollera regeringen.

  Man hade klarat av hela miljonprogrammet och byggt ut kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar på ett makalöst sätt, så vad gjorde våra folkvalda?

  Jo redan 1971 föregrep man vad som komma skulle, bort med den stabila ordningen från regeringsformen (Grundlagen) och in med en Riksdagsordning och en massa nya politikområden i statsbudgeten som motsvarande nya utskott, och så begåvades Sverige med 24 utgiftsområden och en massa klåfingringa Rikdsagsmän, som inte längre var fullmäktiga från sina väljare, utan tillsatta på nåder av sin partiledarhusse, det är klart att det aldrig har och aldrig kommer att fungera med centralstyrning, och det stoppade ju inte med vår nya RF, på 90-talet fick vi EU och Bryssel, och allt mer diktat von oben, och så undrar våra politiker hur det kan komma sig att det råder bostadskris och kredbubbla, trots att skatten är magiskt hög, och egentkigen inte minskat nämnvärt under nymoderat minististär, i vart fall inte hur det var när politiken styrde mindre över slott och koja, och mer ekonomi inte passerade dessa typer, som från höger till vänster ska lägga allt till rätta, och ärligt talat, så länge inte nymoderaterna föreslår rejäla sänkningar av skatten, utan slår mynt av välfärdsindustrin, är det mest en fråga om pest eller kolera, det är samma obehagliga okontrllerbara maktkoncentration, med klåpare som inte kan ett enda dugg om något väsentligt, mer än att prata runt och förbi sitt egentliga uppdrag, det är en uppsättning nickedockor som inte leverera annat än ord, och någon lösning på bostadsfrågan har de inte, och hur kunde då alla bostäder byggas förr, det borde ju inte ha varit möjligt, vår ekonomi har aldrig varit bättre, glunkas det om, det är något som inte är som det ska, inkluderat vår privata skuldberg, det är fastigheter som är intecknade, där ekonomin anses vara god, och ska borga för de delar som går mindre bra. S.W

  SvaraRadera
 18. Så vad reglerade Riksdagen 1971?

  1971: Utskotten:

  "Varje riksdag skall för beredning av ärenden tillsätta utskott, däribland ett konstitutionsutskott. Närmare bestämmelser om utskotten meddelas i riksdagsordningen."

  Göta Petter - nu har de bäddat sängen för knapptryckarkompaniet, och nu vänder allt, Riksdagen kontrillerar inte längre regeringen, utan partierna kontrollerar Riksdagen, den gamla ordningen håller länge kvar, men någon gång i mitten av 80-.talet är det förkylt, dags för novemberkuppen efter valet 1985 och sedan en grasserande kreditexpansion, sedan hinner inte farbror Calle mer än fundera på vårbudgeten, hans första egna verk med Wible, innan allt smäller av bara helvete.

  Poff. bank- och finanskris, som blir en fastighetskris, eller så var det tvärt om, dyrt blev det och Sverige fick i vart fall en oberoende Riksbank, som defacot varit hyfsat självständig fram till 1974 genom Riksdagens kontroll, men sedan började de fiffla, och när man inte kan fiffla med riksbanken, så börjar politiken fiffla med privata bankerna, de är finurliga de där politikerna, med krediter, och Svenska folket, i vart fall Stockholmare, har de lyckats skuldsätta upp över öronen, och så förväntar de sig att denna region ska skapa "tillväxt" för resten av riket, det ser inte helt bra ut, just eftersom Sverige inte har någon demokratisk kontroll av vansinnet, de sitter och kontrollerar sig själva, partikoryféerna, i KU och spelar viktiga, men det blir ingen verkstad.

  Import av outbildade människor, krav på sänkta löner för att motsvara kompetensen, som ska mötas med marknadshyror för hyresrätt, men sänka skatten på boende för hyresrätt r det itne tal om, så då är det väl meningen att alla dessa män, som ska integreras i Sverige ska köpa nyproducerade bostadsrätter? Sådan tur var har persson avskaffat bostadsutskottet, är han sanerade statsfinanserna, och bakgrunden till den finansiella galoppen och utförsbacken, inleds 1974, det har inget med regeringen Fälldin att göra, Riksdagen blir ett transportorgan, makten kontrolleras inte och politiken börjar omedelbart att pantsätta medborgarna, för att vinna spelet, fasiken att de lyckades trolla bort maktbalansen, det kanske så enkelt, regenten tvingas fuska för att klara uppdraget från folket.
  Bostadsbristen är en funktion av att ekonomin inte är i bra balans eller form, och det är våra politiker som styr och ställer, om det inte är Bryssel. Att ta bort detaljplaner eller PBL, löser inte ett enda ekonomisk problem, det är bara en väg runt, grundproblemet. S.W

  SvaraRadera
 19. SKL har för övrigt formulerat samma iaktagelse, att det handlar om centrum periferi, om staten sköter sina angelägenheter och skapar ordning och reda med ekonomi, och förutsättningar för de som ska bygga, äga och förvalta, de så kallade marknaden, att just göra det som den kan, så måste väl ändå politiken fundera på varför det inte byggs, det går inte att trolla, eller värpa fram vita kaniner ur ingenting, det krävs förutsättningar och insikten om att det varken är riksdgen eller kommunfullmäkte, eller ens en kommun, landsring eller ett konungarike som bygger, äger och förvaltar, det gör kreditväsendet och fastighetsägarna och frågan är om någon är intresserad att fråga de som ska göra jobbet, en sak är säker hyresgästföreningen investerar inte i att ta krediter och investera kapital för att trygga hyresrätten, så frågan är varför man klagar, om ingen bygger hyresrätter för att få avkastning på sitt kapital, så är det för att det inte är någon vidare affär, en usel affär, och alternativet kom Stalin på, att tvinga fram produktion,

  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/staten-ska-inte-tvinga-kommuner-bygga-bostaeder-22096

  S.W

  SvaraRadera
 20. Bra att det börjar skrivas mer initierat i tidningar, det är när allt kommer omkring ingen svår vetenskap, investeringar med lång horisont. Det är nog bara våra politiker, först 12 år med Persson, sedan åtta år med Reinfeltd, som inte riktigt har fått polletten att trilla ner, minska skatten, skapa infrastruktur, (prioritera ekonomiskt), ta bort alla "fiffiga regleringar, därhandikappnormen för gigantiska WC inte är värst, den ger bara oproprtionellt stora avträden, för små bostäder, det handlar mer om rampningar, nuvarande normer ger att man måste spränga sänder hela skiten (grovplaneringen) och jämna ut all med en armén v billdozers, för att kunna bygga, fram till 50-talet pytsade man ut bostadsbebyggelse, studera tex Gärdet eller Hammarbyhöjden, och det blev ju också bra. (detta innebär att man släpper fram mindre entreprenörer, och konkurrensen, har man ju lärt sig i skolan, är gynnsam för ekonomisk utveckling, kan vara bland annat Adam Smith som formulerade på ett begåvat sätt. Har nymoderaterna fattat det där med konkurrens, och vad som händer när det blir oligopol, just nu har staten monopol, på bostadspolitik, och det verkar inte heller gå bra :-)

  http://www.allehanda.se/opinion/ledare/hyresreglering-ar-skev-fordelningspolitik-och-usel-bostadspolitik

  S.W

  SvaraRadera

Min blogglista