Summa sidvisningar

Reklam


Boverket börjar förstå att marknaden inte kommer bygga billiga bostäder till svaga inkomstgrupper

Glöm inte att följa @bobubbla på Twitter!
"Boverket uppskattar att det finns en växande grupp på uppemot 900 000 hushåll i Sverige som har så låga inkomster att dom har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror.
– Byggandet stiger ju konstant men det är långt ifrån det som behövs. Och dessutom är det så att de bostäder som byggs kan ju inte nyanlända eller låginkomstgrupper överhuvudtaget efterfråga, säger Micael Nilsson.
– Och så pratar man ju mycket om flyttkedjorna, att bara det byggs bostäder så ska det uppstå flyttkedjor.
– Men vi är inte riktigt lika övertygade om att flyttkedjorna når ut till de väldigt trångbodda områdena som hotar människors integration och delaktighet i samhället och i det ekonomiska livet. Det är ju så pass illa i många områden nu - att man flyttar till ett utanförskap som riskerar att bli permanent, säger Micael Nilsson.
Eftersom det idag inte byggs några bostäder som nyanlända och andra låginkomsttagare har råd med, har Boverket nu under hösten lagt fram förslag som tidigare varit mer eller mindre tabubelagda i Sverige.
– Vi har till och med gått så långt att vi temporärt kanske måste rikta in bostadsbyggandet mot just de här låginkomstgrupperna.
– En lösning skulle ju kunna vara att staten själv bygger bostäder, och så anpassar man dessa efter vissa grupper. Dessutom kan man låta organisationer eller företag ta över bostäderna och driva dem icke-vinstdrivande som princip, säger Micael Nilsson."
SR

9 kommentarer:

 1. Svensk standard = gäller Svenskar.

  Varför vi förtiger fakta, och väljer enkla förklaringar som gör att vi släpper tvätta vår egen byk.

  Det förekom 39 bränder (eller försök till bränder) mot asylboenden
  i Sverige mellan 1 juli och 9 december 2015.

  Någon fullständig samlad utredning om det hela är inte klar, men naturligtvis utgick man från fel ingångsvärden vid analysen, och det var inte flyktingarna man tänkte på, utan att slippa det egna ansvaret, ingen vågade tänka tanken att bränder kan uppkomma av slarv, ovarsamhet, okunskap eller rent av för att slipppa vara förlagt på ett ställe man inte tänkt sig, när drömmen om Europa forulerades av researrangören.

  En tredjedel av bränderna anses vara orsakade av olyckor eller tekniska fel.

  Övriga bränder misstänks vara anlagda.Polisen uppskattar att en tredjedel av bränderna har startat inne på hemmen.

  Enligt Nationella operativa avdelningen har majoriteten av de åtta misstänkta gärningsmän som polisen lyckats knyta till bränderna bott på anläggningen som brunnit.

  Enligt Säpo fanns det inte något som talade för att vit makt-miljön, eller andra brottsaktiva aktörer som Säpo följer, låg bakom attackerna.

  Det kan alltså förekomma att någon brand initierats av boende i närheten, i synnerhet om det är fråga om ett anläggningsboende som inte är inflyttat, men man måste måste skilja på äpplen och päron, anläggningsboende är högriskbyggnader för brand och social oro, och därför har nu Boverket infört nya bestämmelser för tillfälligt boende som innebär att flyktingboende kan utrustas med sämre brandkrav än vanliga bostäder för Svenskar.

  De som vet något om försökringskostnader vet också att det i vissa områden inte går att försäkra bostadshusen, pga risken för dödsfall vid brand och hög boendetäthet, pga EBO, och det talas det också tyst om, egenmakten att vara trygg och försäkrad eller omfattas av jämlika villkor i Sverige, gäller som sagt var inte alla, och det talar mp tyst om. S.W

  SvaraRadera
 2. Ändrade regler för:

  Tillfälliga anläggningsboenden

  För att underlätta etableringen av
  tillfälliga anläggningsboenden har
  regeringen från årsskiftet 2016 via
  Boverket beslutat att ändra PBF:

  plan- och byggförordningen (2011:338)

  Källa:

  http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/flyktingsituationen/andrade-regler-for-tillfalliga-anlaggningsboenden/

  Ändrade krav = ändrade kraven i PBF syftar till:

  att underlätta etableringen av
  ”tillfälliga anläggningsboenden”
  för asylsökande

  Inga övergångsbestämmelser innebär
  att de ändrade reglerna ska tillämpas
  direkt i pågående men ännu inte beslutade ärenden.

  Häng med (för det är för denna verksamhet som
  Sverige nu "måste" anpassa vår gällande lagstiftning,
  mmed så kallade förenklade byggregler (vilket inte är
  som allmänheten förespeglas via journalistiken) utan
  handlar om att permanent införa regler om ojämlikhet
  och ojämställdhet o Sverige, 8och den som är intresserad
  av ordens betydelse hänvisas till Svensk ordbok utgiven av
  Svenska akademien (inte SAOL eller SAOB)

  Anledningen är att de regler som gäller för Svenskar, är fär kostsamma för alla
  som kommer hit och som på löpande band beviljas uppehållstillstånd, och eftersom
  vi inte har råd, måste Sverige införa differentierade rättigheter parallellet med att förhindra människor att komma hit. Därför ID, universella rättigheter är bra och ska ges till alla, som det borde vara) men i den partikulära praktiken gäller så klart andra villkor.

  Politiken, i vart fall inte mp, vill inte anpassa Svensk lagstiftning om medbrogarskap och uppehållstillstånd till omvärlden, vilket skapar viss
  förutsägbar belastning, vilket S insåg redan 2002, som de blev överkörda med, vilket nu 15 år senare leder till så kallad baklängespolitik.

  Alla försök att lösa problem med fel medel och metoder går alltid åt pipsvängen, det är en slags naturlag, som alla utom politiken insett.

  Av senaste veckans 1 989 asylsökande var var de senaste veckan 366 ensamkommande asylsökande barn, varav 68 % afghanska män, som inte kan åldersbestämmas varför de får offentlig rättshjälp.

  Det är detta som ger upphov till en helt ny tillfällig bostadsindustri, som drar resurser från vanligt byggande, som skapar fullt med tillfälliga ad hoc lösningar, nu senast de förändringar i byggregler som ”alla” efterlyst, men vad är det frågan om egentligen. S.W

  SvaraRadera
 3. Låt oss undersöka saken begreppsligt:

  Defintitioner från migrationsverket:

  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html

  Varaktigt bosatt =

  En person som har uppehållstillstånd i ett EU-land,
  men inte är EU-medborgare, kan få en särskild rättslig
  ställning: status som varaktigt bosatt.

  För att få denna status måste man ha haft uppehållstill-
  stånd i EU-landet i fem år. Vissa rättigheter följer med
  statusen som varaktigt bosatt liknande de rättigheter som
  EU-medborgare har, till exempel rätt att arbeta, studera
  eller starta företag i ett annat EU-land. Reglerna för var-
  aktigt bosatta gäller inte i Storbritannien, Danmark, Irland.

  Alternativ skyddsstatusförklaring =
  En person som bedömts vara alternativt skyddsbehövande
  ges en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på
  bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

  Skyddsbehövande =
  andra personer än de som är flyktingar enligt
  flyktingkonventionen kan beviljas skydd och
  uppehållstillstånd i Sverige enligt svensk lag.

  Indelning av skyddsbehov =
  Skyddsbehövande delas in i två huvudgrupper
  alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.

  Alternativt skyddsbehövande =
  En person som riskerar * att
  - straffas med döden
  - utsättas för kroppsstraff eller tortyr
  - utsättas för annan omänsklig eller förnedrande bestraffning
  - utsättas för annan omänsklig eller förnedrande behandling
  - som civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

  * Risk är som alla vet en funktion av sannolikhet, hur stor risken är att person x utses att skadas eller utsättas för förnedrande behandling under en väpnad konflikt är en bedömningsfråga. Risk = sannolikhet * konskekvens av ett sämre utfall än det förväntade, och är normalt ngt auktoarier på försäkringsbolag beräknar matematiskt.

  Övrigt skyddsbehövande =

  I. En person som behöver skydd på grund av
  yttre eller inre väpnad konflikt

  II. En person som känner välgrundad fruktan
  att utsättas för allvarliga övergrepp på
  grund av andra svåra motsättningar i hemlandet

  III. En person som inte kan återvända till sitt
  hemland på grund av miljökatastrof.

  S.W

  SvaraRadera
 4. Identitet =
  Någon rättslig definition av begreppet identitet finns inte.

  Identitetspraxis =
  enligt praxis består identiteten av den sökandes
  namn, födelsetid och medborgarskap.

  Styrkande av identitet =
  en person kan styrka sin identitet genom
  en passhandling i original eller
  en identitetshandling som utfärdats av
  en myndighet i hemlandet.

  Klarlägga identitet =
  Att med hjälp av pass eller andra dokument visa vem man är.

  Hemvist =
  Den ort där en person är bosatt på ett varaktigt sätt.

  Hemvisttid =
  Den tid en person har haft en laglig och
  stadigvarande bosättning i Sverige med
  avsikt att stanna här (där).

  Anknytning =
  Den relation som en person till exempel
  har till ett land eller en person.
  Se familjeanknytning.


  Det är kombinaionen av att Sverige efter bank och finanskrisen 92 - 94
  som var ett resultat av avregleringarna på finansmarknaderna genom
  novemberkuppen 1985 som ledde fram till att Sverige avskaffade statens
  ansvar avseende bostadsproduktion, dvs det fungerande under miljonprogrammet, men när staten släppte kreditregleringen till bankerna, som inte bär risk, utan vet att staten räddar dem (likt 2008) så skapades en ohejdad löpfest i just Sverige 1985 - 19992 som slutade med kabrak, varpå byggandet med ens upphörde, och regering och Riksdag avskaffade bostadsutskottet och ändrade lite i utgiftsområden nr 18 (bostäder och samhälle), tex var utgifterna 1997
  för politikområdet ca 33 miljarder (och det byggdes ändå för lite bostäder ut målgruppen) för att under dagens socialdemokratiska regerig ligga på ca en (1) miljard.

  Samtidigt har Sverige världens mes generösa lagstiftning för utlänningar att komma hit och få beskydd och rätt till medborgarnas egna villkor, och då är bostad nr 2 efter skaffning. Men....
  Ingen bygger.

  Så något stämmer inte, inte ens med LO, för om det var lönsamt skulle väl staten satsa på detta, men staten ser inte heller vinsten, och att nycenterna förfäktar att människor ska bo i kojor ytan rinnande vatten eller avlopp, har de ju uttalat, och är fair, men mp, har inte riktigt kommit ut ur garderoben, om de vill ta hit människor, och står för jämlikhet och jämställdhet, måste man faktiskt se till att de får förutsättningar, allt annat än skenhelighet, opoorunism och ohejdad dubbelmoral. Naturkigtvsi tillsätter man en bostadsminister som fått frisedel i Sverige, eftersom han smet från värnplikten, och därför undgår granskning, men frågorna bör ställas till chefen, Damberg, han har rätt etnisk bakgrund och är politiskt ansvarig,
  något borde ställas till ansvar för att man skapat utrymmen för en hel flyktingindustri, men missat steg 2 i Maslovs trappa, detta är formulär A.

  S.W

  SvaraRadera
 5. Utgiftsområde nr 18

  - 19 1 000 (best case)
  - 18 1 196 (valbudget)
  - 17 1 171
  - 16 1 169
  - 15 1 1208 (alliansens fläskiga bostadsbudget)
  - 15 1 1509 (s + mp:S fläskiga bostadsbudget, Kaplan fixar resten)
  - 14 1 229 (valbudgeten från alliansen, alla ska med)
  - 13 1 193
  - 12 1 152
  - 11 1 282
  - 10 1 546 (valbudget)
  - 09 1 677
  - 08 1 809 (oj, Sverige hade inte riktigt råd)
  - 07 5 730 (innan Borg hunnit styrt om till sänkt skatt, förmodligen bra)
  - 06 9 549 (första året styr alltid regeringar på gamla meriter, oavsett)
  - 05 9 139 (Perssons sista bobudget, toppad inför valet)
  - 04 8 798 (här börjar man göra upp om en ny rättssäker migrationspolitik)
  - 03 9 482
  - 02 9 529
  - 01 11 635 (valbudget...)
  - 00 15 592
  - 99 20 463
  - 98 22 826
  - 97 33 368

  Notera alltså att man avskaffat räntebidragen, parallellt med att man fått ner räntan, och hur allt från 2002 fasar ur fram till 2006/2007, men hur det var med bostadsfrågorna 1990 till 1997, det är en annan femma, för detta innebar ju också inbesparingar, och Sveriges bostadsbestånd är byggt en gång i tiden, delvis med skattemedel, vilket är den standars mindre bemedlade människor (arbetare) vant sig vid. Nu ska Sverige tillbaka till 1800-talet, och det är alltså den miljö Strindberg beskriver i Röda rummet utanför Djurgårdsstängslet.

  Det är dags att tala om att om man avreglerar finansmarknanden, och staten tar risken, så sätter spekulationen igång ihejdat, som med bostäder på 1980-talet,som fick en lösning, och så avskaffadades detta politikområde, och så sätter Sverige en migrant som minister för att skyla lite, men nu är det dags igen, det är samma drivkrafter, och så expanderar en marknad, som lemlar, eftersom det är "no limits" ingen bär finansiell risk, varför det inte finns brgränsningar på marknaden, eftersom allt betalas via skattsedeln, och vips drar man undan mattan för sig själv, och nu försöker s + mp lösa detta genom förbud, men det går inte, så länge marknaden, internationellt kapital, drar in stora summor utan risk, kommer strömmen att fortsätta, och allt eldas på av PR-byråer, som ingen vet vem som betalar, politiken är en samling sprattelbubbar, och så kommer nästa politikområde att gå i konkurs, det är detta som är grunden för en stat med hög skatt som tillämpar NGM, politiker klarar inte av marknadslösningar med skattemedel. S.W

  SvaraRadera
 6. Mer definitioner (som numera är marknadslösningar med Bert och jan-Emanuel, men även riskkapitalbolag, bara så att alla vet, follow the money.

  Ankomstboende =

  boendeform för asylsökande i Sveriges ankomstkommuner vilka precis har kommit till Sverige som Migrationsverket
  ansvarar för (förr, innan det blev marknadsklondyke)

  ankomstkommun =
  kommun som ansvarar för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret.

  Ensamkommande asylsökande barn som anländer till Sverige erbjuds ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun. Migrationsverket har kontor i ett antal kommuner där ett ensamkommande barn kan lämna in en ansökan om asyl.

  Kommunen väljer boendeform

  Kommunerna väljer själva hur de ensamkommande barnens boende ska ordnas. När det är lämpligt och möjligt kan familjehem vara en bra lösning. I andra fall bygger kommunen upp olika typer av gruppboenden eller upphandlar boende av privata företag.

  Kommunala ensamkommandeavtal =
  avtal som kommuner tecknar med Migrationsverket är av två slag:

  i: som ankomstkommun
  ii: anvisningskommun.

  Ankomstkommunalt avtal =
  att kommunen är ansvarig för mottagande och ska erbjuda omsorg och boende tills barnen placeras ut i annan kommun och boende i dessa kommuner är tänkta att vara tillfälligt.

  2013 fanns 9 ankomstkommuner där Migrationsverket har kontor och ensamkommande barn kan ansöka om asyl:

  Ankomstkommuner
  Malmö (Öresundsbron)
  Mölndal (Göteborg)

  Sigtuna (Arlanda)
  Solna (av ngn nymoderat marknadsmässig anledning)

  Örebro
  Norrköping

  Gävle
  Skellefteå
  Umeå.

  Alla kommuner kan efter 2013 års kollaps bli ankomstkommuner, beroende på vilken kommun som den asylsökande först kommer i kontakt med en myndighet.

  anvisningskommun =
  De kommuner som barnen sedan placeras ut till för permanent boende kallas för anvisningskommuner.

  I april 2013 hade 231 av Sveriges 290 kommuner avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn som anvisningskommuner, genom dessa avtal ges kommunerna ersättning från staten. (moderata kommuner är rätt försiktiga med att teckna avtal, varför de flera hamnar i sossekommuner, vilket så klart påverkar valresultaten, vilket s till slut fattat.

  Därför har Regeringen lagt förslag att Migrationsverket ska ha befogenhet att placera ut ensamkommande barn till samtliga kommuner för permanent boende trots att kommunen i fråga inte har överenskommelse som anvisningskommun. (Detta kommer leda till att moderata kommuner köper boedeformer i anliggande kommuner och köper sig fria från den ekonomiska investeringen, och motiverar detta med att man betalar Robin-Hood skatt. Skilnaden mellan ord och handling är monumental. S.W

  SvaraRadera
 7. Förvar =

  är en låst lokal där asylsökande och andra utlänningar som tagits i förvar vistas i samband med att de ska lämna (utvisas) ur Sverige.

  Flyktingförläggning =

  en anläggning av Migrationsverket driven med bostäder
  för nya asylsökande och grundläggande service för dessa,
  samt med personal inrättad för att göra utredningar av de
  boende med stöd av utlänningslagen.

  anläggningsboende (ABO) =
  Anläggningsboende omfattar Migrationsverkets
  egna anläggningar som alternativa boendeformer
  ocn lägenheter som verket kontrakterar av privata
  entreprenörer i vanliga bostadsområden.

  Eget boende, EBO =
  Boendeform som den asylsökande själv ordnar
  på egen hand, under väntetiden, till exempel
  hos släkt eller vänner.

  ABT = Allmänna bestämmelser totalentreprenad :-)

  Njae, inte i dessa sammanhang;

  utan ABT = Anläggningsboende, tillfälligt

  Tillfälligt anläggningsboende (ABT) =

  Anläggningsboende i bostäder till asylsökande
  som Migrationsverket hyr som inte är i lägenhet.
  Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar
  och andra liknande anläggningar.

  Vidarebosättning =
  Personer som har fått uppehållstillstånd
  inom ramen av den svenska flyktingkvoten
  och får bosätta sig i Sverige.

  Byggherre (PBL) =

  den som för egen räkning utför eller låter utföra
  projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten

  Byggnad (PBL) =

  varaktig konstruktion avsedd att vara konstruerad
  så att människor kan uppehålla sig i den som består
  av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt
  placerad:
  - på mark
  - helt eller delvis under mark
  - på en viss plats i vatten

  Nybyggnad (PBL) =

  uppförande av en ny byggnad eller flyttning
  av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

  Ombyggnad (PBL) =

  ändring av en byggnad som innebär att hela
  byggnaden eller en betydande och avgränsbar del
  av byggnaden påtagligt förnyas.

  Anläggningsboende =
  byggnad som används som förläggning
  för mottagande av asylsökande i migrationsverkets egen regi
  (som knappt längre finns, pga att marknaden tagit över)

  Tillfälligt anläggningsboende =
  byggnad som under en begränsad tid används som
  en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket
  lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Det är de här tillfälliga anläggningsboendena, + tältläger
  som kommer bli permanenta, som Sverige ska kunna fortsätta
  att vara en humanitär stormakt, eftersom vi inte kan ändra
  på vår grandiosa godhet, så måste Sverige förhindra människor
  att komma hit, och ta del av den. Det är Sverige i ett nötskal,
  och det är synd att inte fler Svenskar gör uppror mot vår
  politiska elits monumentala dubbelmoral, avseende gränslös godhet
  för skattemedel, som politiken lägger ut på entreprenad till marknaden
  och när pengarna tryter, så ändrar man på regelverket, så att de som
  kommer hit får sämre lagstadgad skydd, tex brandskydd, än Svenskar, samtidigt
  som förläggningar brinner. Svevns politik, och i synnerhet miljöpartistisk
  dubbelmoral, är faktiskt värd den politiska rekyl den förefaller ha eftersträvat. S.W

  SvaraRadera
 8. MILJÖBALKEN (den gillar Romson)

  Aktuella lagar och förordningar enligt miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll omfattar:

  • buller

  • fukt
  • mögel
  • temperatur
  • drag
  • ventilation
  • OVK, (brandskydd avs ventilation)
  • byggnadsdelar
  • farliga ämnen
  • vattentemperaturer (legionella)
  • Ohyra och skadedjur
  • Avfall
  • Hissar och motordrivna anordningar

  Som säkerhetsrisk ingår i fastighetsägaransvaret även
  • Systematiskt brandskydd (SBA)
  • olyckor utomhus
  • Is- och snöras

  Fundera lite på varför PBL och miljöbalken under en miljöpartistisk regering nu ska frångå dels jämlikhetsprincipen (i grundlagen) dels miljöfrågor, ska inte Sverige minska växthuseffekt i världen, eller är detta underordnad andra frågor?
  Ingen ställer frågorna, eftersom Romson är kvinna ocn Kaplan invandrare, varför medborgarna inte förväntas ställa samma krav på dessa för rikets styrning som om de vore vita män. Men är inte alla människor lika? S.W

  SvaraRadera
 9. Eller sammanfattat i ett enda ord:

  Apartheid

  SvaraRadera

Min blogglista