Summa sidvisningar

Reklam


Intressanta slutsatser i Boverkets rapport "Välkommen till storstan"

"Vi vill med denna rapport bidra till och berika den
bostadspolitiska diskussionen med ny kunskap – eller
åtminstone ett kunskapsunderlag som förpackats på ett
nytt sätt, och som därför kan ge nya perspektiv på centrala
frågeställningar. Vi gör det genom att i kartor redovisa
vilka boendeutgifter som bostadsrättsköparna är beredda
att acceptera, som en konsekvens av rådande bostadsrätts
priser och räntor.
Vi visar hur heta de hetaste bostadsrättsmarknaderna är.
Stockholms innerstad glöder. Men samtidigt finns det
även inom Storstockholmsområdet delmarknader med
betydligt måttligare boendeutgifter. Vi visar också hur
heta marknaderna i de fyra största städerna är i
förhållande till varandra. Malmö liknar Storstockholms
periferi. Göteborg och Uppsala liknar Stockholms
ytterstad.
Vi konstaterar att den som har ett jobb kan köpa en
bostad där boendeutgifterna är möjliga att bära utan
anmärkningsvärd ekonomisk ansträngning. Men! Bara då
en rad andra viktiga förutsättningar också uppfylls. För det
första måste man kunna få fram det kapital som krävs för
att köpa sin lägenhet, och då måste man antingen få låna
till hela köpeskillingen eller också på annat sätt få fram
pengar till kontantinsatsen. För det andra måste man
kanske acceptera att som ensamstående nöja sig med den
bostadsstandard en etta ger. För det tredje får man i
Stockholmsfallet i de flesta fall finna sig i att bo en god bit
utanför den hetaste innerstaden.

Vi konstaterar vidare att det inte är helt enkelt att bygga
bort bostadsbristen. Grovt förenklat kan man säga att
”alla vill bo centralt”, att det råder en bostadsbrist utifrån

geografiska preferenser. Men i centrala lägen är mark-
tillgången begränsad. Där marktillgången är som bäst,
d.v.s. en god bit utanför stadskärnorna, där sjunker
betalningsviljan snabbt ner till nivåer som gör det
betydligt svårare att bygga nya bostadsrätter med
lönsamhet.
Detta tycks även gälla där ytterområdena kan
anses ha goda kommunikationslösningar
Vårt förenklade sätt att göra ”stresstester” av hur bra
hushållen skulle klara en högre räntenivå visar ungefär
detsamma som framkommit i tidigare undersökningar. I
de hetare lägena blir situationen mycket ansträngd, ibland
ohållbar, för hushåll som lånar till hela köpeskillingen.
I
den mån som bostadspriserna sjunker vid högre räntor blir
det lättare för nya att komma in på bostadsmarknaden.
Underlaget för andrahandshyresmarknaden i denna
rapport är för liten för att några säkra slutsatser ska kunna
dras. Men vi får ändå indikationer på att hyresnivåerna i
respektive delmarknad ligger tämligen lika med boende
-
utgifterna för köpare av motsvarande lägenheter, eller
aningen högre. Vi konstaterat att möjligheten att hyra i
andra hand är ett reellt alternativ för den som inte vill bära
prisrisken av att äga eller för den som inte får låna i
banken."
Välkommen till storstan (Boverket.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista