Summa sidvisningar

Reklam


Intressant examensarbete hos Lantmäteriet

Citat 1:
"Bostadsbyggandet påverkas även till stor del av den rådande efterfrågan på bostäder. En ökad efterfråga på bostäder leder till att priset på bostäder ökar. Till följd av detta kommer nyproduktionen av bostäder att öka för att återställa jämvikt på marknaden (Andersson, Pettersson & Strömquist, 2007). En ökning av bostadspriset leder till en tillfällig ökning av bostadsbyggandet men när jämvikten är återställd sjunker byggandet igen men priset är fortfarande är på den nya högre nivån (Mayer & Somerville, 2000a). Detta gäller för en fungerande bostadsmarknad. I framförallt Stockholm- Mälardalregionen där efterfrågan på bostäder är hög har utvecklingen istället för ett ökat byggande av bostäder och små prishöjningar gått mot små produktionsökningar och stora prishöjningar på nyproducerade bostäder. Om bostadsbyggandet kommer att öka vid en ökad efterfråga beror främst på faktorer relaterade till utbudet och framför allt på tillgång till byggbar mark (Lind, 2003).

Det senaste årtiondet har markpriserna ökat vilket beror på en minskad tillgång på mark för bebyggelse (Lundström & Wilhelmsson, 2007). De höga priserna påverkar byggandet av bostäder negativt eftersom markpriset är på en sådan hög nivå att det inte blir lönsamt att bygga (Lundström & Wilhelmsson, 2007)."
Citat 2:
"Byggkostnaderna är en faktor som påverkar valet att bygga eller inte. Av enkätundersökningen framgick att fastighetsägarna tyckte att kostnaderna för att bygga ett nytt hus var för stora och därför valdes ett befintligt boende. Detta stämmer överrens med Lind och Lundströms (2009) framställning av Tobins q som säger att om kostnaderna för att bygga nytt på en ort överstiger priset på ett befintligt hus väljs ett annat mer lönsamt boende. Bristen på mark för småhusbyggnation i storstadsregionerna som lett till höga markpriser hör även ihop med svaret att en bostadssökande hellre väljer ett befintligt hus."
Citat 3:

"Regressionsanalysen som utfördes visade på att det finns ett samband mellan andelen obebyggda fastigheter och fastigheters taxeringsvärde. Värdet av en fastighet kan därmed också vara en faktor som påverkar fastighetsägarens val att bygga eller inte.
Regressionsanalysen visar på att en större andel av fastigheterna bebyggs när taxeringsvärdet är högt. Detta kan bero på att kostnaderna att enbart inneha fastigheten blir höga eftersom fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet men även att dessa områden är mer attraktiva att bebygga. I områden där taxeringsvärdet är lägre förblir en större andel fastigheter obebyggda. När taxeringsvärdet är lägre kan fördelen att inneha fastigheten för att till exempel få en större tomt överväga kostnaden den medför i form av fastighetsskatt. Enligt Williams (1991) utvecklas eller säljs en fastighet som är kostsam att äga snabbare vilket resultatet av analysen visar på. Det kan även ses på det sätt att när kostnaden att inneha en fastighet ökar väljer fler fastighetsägare att bebygga sin fastighet. En högre fastighetsskatt kan därmed vara ett sätt från myndighetshåll att få fler fastighetsägare att bebygga sina fastigheter eller välja att sälja dem."

Läs hela examensarbetet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista